Skriftlig spørsmål fra Sveinung Rotevatn (V) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1353 (2016-2017)
Innlevert: 22.06.2017
Sendt: 23.06.2017
Besvart: 29.06.2017 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Sveinung Rotevatn (V)

Spørsmål

Sveinung Rotevatn (V): Har statsråden følgt opp Stortinget sitt vedtak om å skape ei overgangsordning som sikrar at fosterforeldre ikkje tapar trygdeytingar fordi de er fosterforeldre, og vil statsråden samstundes be Nav trekke tilbakebetalingskrav frå Nav for dei som til no har opplevd kutt i trygdeytingar på grunn av si rolle som fosterforeldre?

Begrunnelse

I samband med handsaminga av Dokument 8:50 S (2016-2017) og Dokument 8:49 S (2016-2017) vedtok Stortinget føljande jmf. Innst. 266 S (2016-2017):
Stortinget ber regjeringa snarast innføre ei overgangsordning for fosterforeldre på trygdeytingar, som sikrar at dei ikkje tapar økonomisk på å vere fosterforeldre. Ordninga skal gjelde fram til eit nytt regelverk for fosterheimar er på plass.
Underteikna har no motteke ei førespurnad som tyder på at Nav enno ikkje er førelagt ei overgangsregel frå Arbeidsdepartementet. Eit samla Storting har nyleg vedteke at denne praksisen skal endrast snarast, men hittil har Nav ikkje endra veg. For dei engasjerte fosterforeldra det gjeld har dette store økonomiske og menneskelege konsekvensar, og manglande endring svekker fosterheimsinstituttet i si heilskap.

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: En god fosterhjemsomsorg krever gode og forutsigbare rammer for fosterforeldre. Den oppmerksomheten fosterhjemsomsorgen har fått fra flere hold denne våren, er derfor viktig, og debatten på Stortinget om det samme har vært nyttig og nødvendig.
Jeg har nylig svart representanten Lise Christoffersen på et spørsmål til skriftlig besvarelse om departementets oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak fra 11. mai. Mitt departement jobber nå med å følge opp vedtaket. Som nevnt i mitt innlegg og i stortingsdebatten 11. mai, krever oppfølgingen og gjennomføringen av vedtaket både regelverksendringer og økonomiske bevilgninger. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med forslag til bevilgning i forbindelse med fremleggelse av statsbudsjettet for 2018.
Det er som kjent nedsatt et offentlig utvalg som skal se nærmere på fosterforeldres rammevilkår. Utvalget skal blant annet vurdere om det er nødvendig med tydeliggjøring og/eller endringer i rettighetene knyttet til trygdeytelsene, blant annet ved sykdom, arbeidsledighet og uførhet. Gjennomgangen til det offentlige utvalget blir viktig, og jeg ser frem til utredningen når den foreligger ved utgangen av 2018.
Arbeids- og velferdsetaten skal i sin saksbehandling bruke det handlingsrommet som foreligger etter det til enhver tid gjeldende regelverk. Fosterforeldre skal få riktig og god informasjon om hvilke regler som gjelder og hvilke rettigheter de har. Som nevnt i debatten i Stortinget foretar Arbeids- og velferdsdirektoratet en gjennomgang av rundskriv og informasjonsmateriell for å sikre enhetlig praksis og forbedret informasjon. Dette er noe Norsk Fosterhjemsforening også har vært opptatt av i sin dialog med departementet.