Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til næringsministeren

Dokument nr. 15:1355 (2016-2017)
Innlevert: 22.06.2017
Sendt: 23.06.2017
Besvart: 30.06.2017 av næringsminister Monica Mæland

Ingunn Foss (H)

Spørsmål

Ingunn Foss (H): Odd Omland og Kari Henriksen gir gjennom oppslag i Fædrelandsvennen og avisen Agder inntrykk av at den forrige regjeringen i 2009 bidro aktivt til å sikre videre drift ved Alcoa Lister/Bildelefabrikken.
Kan næringsministeren redegjøre for hva som var statens rolle i denne saken?

Begrunnelse

Odd Omland og Kari Henriksen skriver i en kronikk i Fædrelandsvennen torsdag 15. juni 2017 at, sitat: "Vi var tidlig ute med mer målretta tiltakspakker som hadde bidratt til lavere ledighet, slik vi gjorde i 2009 da vi reddet Alcoa Lister/Bildelfabrikken og skapte aktivitet i alle kommuner."
I avisen Agder 16. juni 2017 viser Odd Omland og Kari Henriksen til at "garantiordningen med 10 milliarder kroner kom på plass".
Det fremstår av oppslagene som uklart hva de her sikter til, og i hvilken grad daværende næringsminister var involvert i saken. Det skulle jeg gjerne ha bragt klarhet i. Jeg ber derfor næringsministeren redegjøre for hvilken rolle staten hadde knyttet til Alcoa Lister/Bildelfabrikken i 2009.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Jeg har undersøkt hvilke former for støtte som ble gitt i forbindelse med situasjonen for bildelfabrikken CTF AS (Casting Technologies Farsund) i 2009. Virksomheten i CTF AS gikk konkurs i 2009 rett før den daværende regjeringens krisepakke ble lansert. Selskapet fortsatte etter konkursen i et selskap som het Farsund Aluminium Casting AS. Store kunder som BMW og Porsche satt i bostyret og var involvert i videreføring av virksomheten.
Innovasjon Norge (IN) har ikke noe noe engasjement på Casting Technologies Farsund, men hadde en søknad om å gi lån i forbindelse med oppstart etter konkursen i CTF AS i 2009. IN opplyser imidlertid at saken aldri kom til realitetsbehandling. IN har heller ikke gitt lån eller tilskudd til Farsund Aluminium Casting AS. Deretter ble selskapet kjøpt opp og fortsatte virksomheten som Benteler Automotive Farsund AS. IN har gitt et miljøteknologitilskudd på 4,6 mill. kroner til dette selskapet i 2014.
Siva, ved datterselskapet Siva Lista Eiendom AS, oppførte i 1997 bygg på Lista for utleie til A-CMI Scandinavian Casting Center ANS. Det ble inngått en leiekontrakt på 20 år med utløp i 2017. I 2007 ble bygget fremleid til Casting Technologies Farsund AS, som gikk konkurs i 2009. Fremleieforholdet ble da overtatt av Farsund Aluminium Casting AS. I 2010 ble leiekontraktene mellom Siva og A-CMI Scandinavian Casting Center ANS transportert til Norsk Alcoa AS. I 2012 kjøpte det tyske selskapet Benteler Automotive selskapet Farsund Aluminium Casting AS. Leiekontrakten mellom Siva og Norsk Alcoa AS er utløpt og Siva har i inneværende år inngått ny leiekontrakt direkte med Benteler Automotive Farsund AS. Fra Sivas side har dette hele veien vært et ordinært eiendomsprosjekt med ordinær leiebetaling.
GIEK fikk økte garantirammer for sin alminnelige garantiordning i forbindelse med finanskrisen i 2008 og 2009, og kraftgarantiordningen med ramme på 20 mrd. kroner kom på plass i 2010. GIEK har imidlertid ikke gitt noen garanti til CTF AS i den aktuelle perioden under noen av disse ordningene.
Jeg har også vært i kontakt med Olje- og energidepartementet vedrørende eventuell støtte fra Enova. Enova har i 2008-2009 gitt støtte på 25 mill. kroner til Alcoas virksomhet i Mosjøen og på Lista, til energieffektivisering av produksjonsprosessene (aluminiumsproduksjonen). På Lista gjaldt dette råvarer til bildelproduksjonen. Dette var et ordinært Enova-prosjekt.
Jeg kan følgelig ikke se at staten hadde noen sentral rolle i å redde driften ved bildelfabrikken Casting Technologies Farsund AS i 2009.