Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1357 (2016-2017)
Innlevert: 22.06.2017
Sendt: 23.06.2017
Besvart: 05.07.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Mener statsråden at sommerstengning av barneavdelingen i Kristiansund gir barn som sogner til sykehuset et trygt tilbud i sommer, er det foretatt en risikovurdering, hva inneholder den i så fall og hvor er den nedfelt og hvilke eventuelle forsterkninger er gjort denne sommeren sammenlignet med tidligere?

Begrunnelse

NRK meldte 19. juni at flere avdelinger i Helse Møre og Romsdal holder feriestengt og hvert år blir det i følge sykehusledelsen vanskeligere å få tak i vikarer. Blant de stengte avdelingene i sommer er barneavdelinga i Kristiansund, barnepoliklinikken i Molde, Mork og Aure rehabiliteringssenter, dagkirurgisk seksjon i Ålesund og kreftpoliklinikken i Molde, i følge NRK.
Ledelsen ved sykehuset svarer i følge NRK slik på spørsmålet om hvordan pasientene skal forholde seg til sommerstengning:

"– Det er to typer pasienter. Det ene er pasienter som blir innkalt til planlagt aktivitet. De skal møte slik de har fått beskjed om. Når det gjelder akutte pasienter så sikrer vi at de har et tilbud, slik vi ellers har. Så dette går ikke utover øyeblikkelig hjelp tilbudet.
– Noen av pasientene får litt lenger reiseavstand en periode, men det går jevnt over veldig greit å avvikle ferie på denne måten."

Spørsmålsstilleren ber statsråden redegjøre for om han deler denne oppfatningen. Videre bes det om dokumentasjon på grunnlaget for en slik risikovurdering og en oversikt over hva beredskapen for syke barn som sogner til Kristiansund sykehus blir i sommer. Vil det eksempelvis være barnelege tilgjengelig i Kristiansund ved akutte hendelser, og hva er beredskapen tenkt å være ved dårlig vær eller samtidighetskonflikter.
Spørsmålsstilleren ber altså om at statsråden redegjør for hva som ligger til grunn for sykehusets uttalelse om at det for akutte pasienter blir et tilbud i sommer slik sykehuset "ellers har".
Spørsmålsstilleren viser til Helsetilsynets rapport i Sebastian- saken og at flere alvorlige forhold der ble påpekt som måtte forbedres, blant dem var svikt i flere ledd, legevakt, transportoppdraget og at sykehuset manglet planer som kunne kompensere for at barne- og ungdomsavdelingen var stengt. Helse Møre - og Romsdal skulle gjøre endringer, slik at barn ved sykehuset fikk et forsvarlig og trygt helsetilbud alle dager hele året.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Innledningsvis vil jeg vise til mine svar på spørsmål nr. 727 og nr. 902 fra stortingsrepresentant Tove-Lise Torve om stenging av barneavdelingen i Kristiansund i ferier.
Med bakgrunn i spørsmål nr. 1357 fra representanten Toppe, har Helse Midt-Norge RHF oversendt følgende redegjørelse:

"Helse Møre og Romsdal gjør løpende evalueringer og risikovurderinger knyttet til alle medisinske tilbud. Dersom uønska hendelser inntreffer eller nye risikomomenter blir avdekket, tas dette hånd om. Tiltak blir planlagt og gjennomført. For denne konkrete seksjonen ble det gjort en ROS-analyse i 2015, som ble fremlagt for styret i desember samme år. Det ble i samband med dette gjort flere tiltak, se listen under. Sebastianrapporten fra Statens helsetilsyn kom i desember 2016 og i foretaket sin gjennomgang av rapporten ble det utarbeidet en tiltaksplan for å redusere risiko i drifta. På dette grunnlaget og gjennom erfaringer med den daglige driften er foretaket ikke kjent med nye risikoområder som gjør en separat ROS-analyse/-vurdering nødvendig.

Om driftsmodellen

•Poliklinikken og sengeposten for barn og ungdom i Kristiansund og poliklinikken i Molde har siden april 2015 vært åpen hele uka med barnelege i døgnvakt, med noe redusert sengekapasitet om helgene.
•Det er to stengningsperioder for tilbudet i Kristiansund og Molde; ti dager påskestenging og åtte uker sommerstenging siden slutten av 2012 (fire uker siden slutten av 90-tallet). Om sommeren har det vært åpen poliklinikk for barn og ungdom på dagtid i fire uker, vekselvis i Kristiansund og Molde.

Bakgrunn stengningsperioder

•Stengningsperiodene blir hvert år gjennomført for å sikre god pasientsikkerhet, kvalitet og ressursutnytting. Sesongvariasjonene er store, og infeksjonsrelatert sykdom gir en betydelig større pågang om vinteren enn under påske- og sommersesongen. Under sommerstengingen har totalbelegget i Ålesund, inkludert barn fra Nordmøre og Romsdal, ligget på 30-40 prosent.
•Bruk av arbeidstimer i passiv beredskap går utover kapasiteten for aktivt arbeid på dagtid. Derfor er sesongstenging av sengepost og vaktberedskap først og fremst gjort for å omdisponere ressurser til periodene med behov for større aktivitet. Slik organisering er også forankret i regional strategi 2020 (fotnote).
•Dette handler også om at å gjennomføre ferieavvikling med så små personalgrupper, gir uforholdsmessig stor belastning på dette personalet og/eller et stort vikarforbruk.
•Fra nasjonale undersøkelser vet vi at stor vikaravhengighet representerer et kvalitetsproblem og gir økt pasientrisiko. Med full drift om sommeren og i ferieavviklingsperioden ville det være behov for betydelig bruk av vikarer, fordi legegruppen på Barne- og ungdomsavdelinga i Kristiansund ikke er stor.
•Det er laget behandlingsplaner for barn med særlige behov, og det er samarbeid med andre avdelinger på sykehuset samt barneavdelingene i regionen. Men for noen pasienter med spesielle behov, finnes det ikke akuttilbud i vårt fylke og en må direkte til St. Olavs Hospital eller andre universitetssykehus (gjelder hele fylket).

Andre tiltak

•I juni 2015 ble akuttberedskapen i tillegg forsterket ved Kristiansund sjukehus gjennom å styrke vaktordninga for anestesioverlegene. Anestesioverlegene er nå fysisk til stede på døgnbasis ved sykehuset, mens de tidligere hadde hjemmevakt.
•Fra juni 2014 ble ambulanseseksjonene i Molde og Kristiansund økt til to døgnambulanser som er i helårsdrift. Dette betyr en dobling av beredskapen på helg og natt i begge byene.
•En ekstra ambulanse øremerket for overføringsoppdrag er plassert i Gjemnes. Dette er en 2-bårebil som går fast fra Molde/Kristiansund til St. Olavs Hospital mandag til fredag. Ambulansen kan også benyttes ved helg eller natt om behovet for transport av to pasienter er til stede.
•Klinikksjef og avdelingssjefene ved begge barneavdelingene i HMR hadde dialogmøte med legevakten i Kristiansund i mai 2016 i forbindelse med sommerstengingen. På dette møtet ble prosedyrer som også omfatter legevakt og akuttmottaket gjennomgått og revidert.
•Samtidig er det løpende evaluering av stengningsperiodene og justeringer kan skje dersom interne eller eksterne faktorer skulle tilsi det.
•Det er lagt opp til samarbeidsordninger mellom sykehusene for faglig styrking av ambulanseteamet når behovet er der. Videre arbeid med dette skjer gjennom den nyopprettede Klinikk for akuttbehandling.
•Flere prosedyrer omhandler akutt syke nyfødte og barn, og noen av disse er revidert siden dødsfallet. En av disse er for eksempel prosedyren om Akutt sykt barn/ungdom. Den ble utarbeidet før sommerstengingen i 2014, og er revidert i 2016.
•I infeksjonssesongen 2016/2017 ble sykepleierbemanninga styrka i helgene.
•HMR har utarbeidet to nye overordnede prosedyrer som er gjeldende fra juni 2017; Transport av kritisk sjuke pasientar og Stabilisering av kritisk sjuke pasientar i påvente av transport (=intensivtilbud).

Andre tiltak som HMR arbeider med i 2017

•Videreutvikling av tilbudet til barn og ungdom i HMR er en naturlig del av arbeidet med Utviklingsplanarbeidet, og i mars 2017 opprettet HMR en arbeidsgruppe som skal evaluere dagens driftsmodell for det barnemedisinske tilbudet i Nordmøre og Romsdal.
•Evalueringsrapporten vil være et viktig grunnlag for beslutninger knyttet til videre driftsform i interimsperioden frem til SNR står klart, og for planleggingsarbeidet av SNR og utviklingsplanen i HMR.
•Arbeidsgruppa er også bedt om, på grunnlag av evalueringsrapporten og sentrale føringer, å utrede fremtidig driftsmodell for pediatrien i Helse Møre og Romsdal. Arbeidsgruppa er bredt sammensatt av eksterne og interne ressurser, og ledes av overlege og pediater Mariann Nordhov fra Universitetssykehuset Nord-Norge."


Jeg vil også vise til at flere sykehus over hele landet gjennomfører feriestengning. Dette er de fleste steder en innarbeidet praksis som er godt kjent og som har vært gjennomført i mange år. Det er ledelsen ved de enkelte virksomhetene som har ansvaret for at denne praksisen gjennomføres på en måte som ivaretar et forsvarlig helsetilbud for befolkningen.

-------------------------------------

Fotnote:

Bakgrunn fra strategi 2020 Helse Midt-Norge. Helse Midt-Norge gjorde vedtaket i juni 2011:
Helse Midt-Norge RHF vil videreutvikle sitt tilbud for syke barn i alle helseforetak. Behovet for stabile fagmiljø og robuste vaktordninger gjør at styret i Helse Midt-Norge RHF i strategiperioden ønsker å samle døgnberedskap for syke barn til færre avdelinger. Barneavdelingen på St. Olavs Hospital og Ålesund sjukehus skal ha et særskilt ansvar for kompetansestøtte til de andre helseforetakene.