Skriftlig spørsmål fra Iselin Nybø (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1358 (2016-2017)
Innlevert: 22.06.2017
Sendt: 23.06.2017
Besvart: 29.06.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Iselin Nybø (V)

Spørsmål

Iselin Nybø (V): Mener statsråden at det er viktig at elever som trenger ekstra tilpassing kan få det både i offentlige skoler og i friskoler, og ser statsråden at det kan være behov for å se nærmere på regelverket knyttet til dette?

Begrunnelse

Noen ungdommer har behov for litt ekstra tilrettelegging i løpet av videregående skole. Ikke alle elever klarer å fullføre videregående på normert tid, uten at det nødvendigvis foreligger årsaker som gjør at det kan kreves spesialundervisning. For noen handler bare dette om at de trenger noe mer tid.
Slik undertegnede ser det så bør mulighetene for å få utvidet skolegangen være lik, uavhengig av om eleven går på offentlig skole eller på en friskole.
Eksempelvis vil mange har stor glede og nytte av å ta videregående opplæring ved en steinerskole. Undertegnede får opplyst at dersom en elev har fullført vg1 og vg2 på en steinerskole, men trenger to år på å fullføre vg3, vil ikke denne eleven få mulighet til å ta vg3 over to år. Dette selv om vedkommende ville hatt denne muligheten dersom vedkommende gikk i offentlig skole.
Etter hva undertegnede har fått opplyst så har Udir nylig presisert regelverket slik dette nå gjelder aller friskoler i landet.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Elever i videregående kan få innvilget rett til å ta videregående skole over flere år enn de tre som er hovedregelen. For elever med rett til spesialundervisning kan fylkeskommunen fatte vedtak om opptil to år utvidet tid etter reglene i opplæringsloven § 3-1 femte ledd. Elevens omvalg av utdanningsprogram kan være grunnlag for vedtak om ett år utvidet tid.
Om eleven går i offentlig skole eller friskole påvirker ikke elevens mulighet til å få vedtak om utvidet tid. Dersom fylkeskommunen fatter vedtak om utvidet tid kan eleven bruke denne ved en friskole. Friskolene kan ta inn elever som har vedtak om utvidet tid og vil få statstilskudd for å tilby disse elevene opplæring hos seg. Utdanningsdirektoratets presisering handler om at skolene må forsikre seg om at eleven har vedtak om utvidet tid.
Jeg mener at dagens system ivaretar elevene som trenger denne typen ekstra tilrettelegging i videregående, både de som går i offentlig skole og de som velger friskoler.