Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1360 (2016-2017)
Innlevert: 23.06.2017
Sendt: 23.06.2017
Besvart: 29.06.2017 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Når og på hvilken måte har regjeringen informert Stortinget om at dagens regelverk medfører at arbeids- og velferdsetaten utbetaler ytelser til personer som samtidig unndrar seg straffeforfølgelse eller soning, og hvilke initiativ har statsråden selv tatt for at dette blir ryddet opp i?

Begrunnelse

Jeg viser til følgende uttalelse fra seksjonssjef i NAV, Magne Fladby, som til TV2 denne uken uttaler følgende om at Politiet flere ganger tidligere har meldt fra om problemet med at personer som unndrar seg straffeforfølgelse eller soning samtidig kan motta ytelser arbeids- og velferdsetaten:

"– Vi har visst om dette i flere år. Vi har et samarbeid med politiet, for er det sånn at noen er på rømmen fra en alvorlig forbrytelse, så har vi i enkelte situasjoner mulighet til å gi dem en adresse politiet ikke har. Men det må være snakk om en alvorlig forbrytelse".

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Det er uakseptabelt at kriminelle, som unndrar seg strafferettslig forfølgelse, skal kunne finansiere flukten med midler fra NAV. Samtidig kan heller ikke trygdemyndighetene av eget tiltak stanse ytelser til en person kun basert på tilfeldige oppslag i media.
Straffeprosessloven har bestemmelser om at retten ved kjennelse kan beslutte at formuen til personer på flukt kan settes under forvaltning. Det er imidlertid etter det jeg er kjent med noe uklart om også løpende trygdeytelser kan tas under forvaltning med hjemmel i denne bestemmelsen.
For å hindre at man med finansiering fra trygdesystemet kan unndra seg straffeforfølgning i Norge, utreder nå Justis- og beredskapsdepartementet muligheten for å fremme et forslag om en endring i straffeprosessloven for å klargjøre at siktedes løpende inntekter, herunder trygdeytelser, i slike tilfeller kan tas under forvaltning. Dette arbeidet er omtalt under punkt 6.4.10 i Meld. St. 40 (2016–2017) Eksport av norske velferdsytelser.