Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1366 (2016-2017)
Innlevert: 26.06.2017
Sendt: 26.06.2017
Rette vedkommende: Næringsministeren
Besvart: 03.07.2017 av næringsminister Monica Mæland

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): På forespørsel fra Agderposten til Gjerstad kommune og Grimstad kommune om kjøp av velferdstjenester fra samme leverandør, valgte Gjerstad å være åpen om beløp og hva midlene er benyttet til, mens Grimstad valgte å sensurere bort nesten alle opplysninger. Dette er forøvrig tjenester hvor staten er tungt inne med medfinansiering.
Hvordan kan statsråden sikre full åpenhet (selvsagt med begrensninger angående personsensitive opplysninger)rundt slike kjøp, slik at man sikrer effektiv bruk offentlige midler?

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Regjeringen er opptatt av åpenhet og tillit til offentlig sektor. En grunnleggende verdi i Norge er innbyggernes rett til å se dem som sitter med makten i kortene. Dette er særlig viktig i offentlige anskaffelser, for å sikre at offentlige midler brukes på en effektiv og samfunnstjenlig måte. Både anskaffelsesregelverket og offentleglova skal bidra til dette. Anskaffelsesregelverket har blant annet et krav om etterprøvbarhet. Det skal gjøre det mulig for andre å sjekke om oppdragsgiver har fulgt reglene som gjelder for konkurransen og dermed har opptrådt på en måte som forvalter samfunnets ressurser effektivt. Når det gjelder innsyn i dokumenter knyttet til en offentlig anskaffelse, gjelder offentleglova. Utgangspunktet er at det offentlige er forpliktet til å gi innsyn i de innkomne tilbud etter at leverandør er valgt. Bakgrunnen for dagens regler om innsyn i anbudsdokumenter er å sikre gjennomsiktighet i forvaltningens saksbehandling. Slik vil leverandører, politikere og allmennheten kunne kontrollere at det ikke tas utenforliggende hensyn når offentlige midler disponeres. Jeg har merket meg at det på hjemmesiden til Grimstad kommune fremgår at kommunens kontrollutvalg har hatt til behandling en rapport fra BDO AS (revisjons- og regnskapsfirma). Rapporten er knyttet til kjøp av helsetjenester og avdekker ymse alvorlige brudd på anskaffelsesregelverket og kommunens vedtatte innkjøpsreglement. Jeg kan ikke uttale meg om konkrete saker, men det er generelt viktig at det offentlige har fokus på regeletterlevelse og å sørge for at offentlig midler brukes på en effektiv og samfunnstjenlig måte. Jeg er derfor opptatt av en effektiv håndhevelse av anskaffelsesregelverket. Dersom det inngås kontrakter direkte, i strid med regelverket, slik at de både unndras fra konkurranse og fører til mindre offentlighet rundt kontrakten, er dette alvorlig. Regjeringen har derfor styrket håndhevelsen av ulovlige direkte anskaffelser slik at Klagenemnda for offentlige anskaffelser har fått kompetanse til å ilegge overtredelsesgebyr ved slike alvorlige brudd. Det er også viktig å nevne at hvis en kommune har avslått søknad om innsyn kan det påklages til Fylkesmannen. Avslutningsvis vi jeg si at det kan være ulikheter mellom sakene hos Gjerstad kommune og Grimstad kommune som berettiger ulik vurdering av innsyn. Offentleglova inneholder noen viktige unntak fra retten til innsyn, som for eksempel unntak for personsensitive opplysninger og annen taushetsbelagt informasjon. Sistnevnte kan for eksempel knytte seg til forretningshemmeligheter som er konkurransesensitive. Både Justis- og beredskapsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartement har veiledning om hvordan reglene skal forstås og kommunene har ansvar for å sette seg inn i dette og praktisere regelverket riktig.