Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1375 (2016-2017)
Innlevert: 26.06.2017
Sendt: 27.06.2017
Besvart: 30.06.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Flere sentrale Frp politikere, herunder partileder Siv Jensen, lovet i valgkampen 2013 at bompengene skulle forsvinne om Frp kom i regjering.
Har statsråden i løpet av disse 4 årene innfridd løftet?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: God infrastruktur binder landet sammen, gjør hverdagen enklere og tryggere, og bidrar til økonomisk velstand og vekst. Dagens regjering har derfor prioritert utvikling av landets infrastruktur. Samferdselsdepartementets budsjett har økt fra rundt 41 mrd. kr i 2013 til rundt 63 mrd. kr i 2017. Nylig fremla regjeringen forslag til Nasjonal Transportplan 2018-29, hvor det planlegges brukt om lag 1 064 milliarder kroner de neste 12 årene. Veksten i satsinger kommer fra økte statlige bevilgninger, mens andelen bompenger vil gå ned sammenliknet med NTP 2014-2023. Det er i tråd med regjeringens målsetning om å øke satsingen på infrastruktur, men redusere andelen bompenger.
I forslaget til Nasjonal Transportplan 2014-2023 la den rødgrønne regjeringen opp til en kraftig vekst i bompengeinnkrevingen. Resultatene fra de siste årene reflekterer denne veksten. Samtidig er veksten lavere enn lagt til grunn av forrige regjering, siden flere bomprosjekter er nedbetalt gjennom ekstraordinære bevilgninger til å slette bompengegjeld under dagens regjering.
I nysalderingen av Statsbudsjettet 2013, jf. Prop. 21 S (2013-2014) ble følgende prosjekt nedbetalt med en total bevilgning på 500 mill. kr:

- Rv 4 Reinsvoll – Hunndalen i Oppland
- Rv 9 Setesdalen i Aust-Agder
- Rv 5 Fatlaberget i Sogn og Fjordane
- E39 Astad - Knutset i Møre og Romsdal
- E6 Møllnes - Kvenvik – Hjemmeluft i Finnmark (innkrevingen ble ikke startet)
- Rv 19 Kirkebakken - Re grense i Vestfold (delvis innfrielse av bompengegjeld)

Samlet for disse prosjektene er bilistene spart for om lag 750 mill. kr i innbetalte bompenger.
Videre er vel 900 mill. kr spart for bilistene som følge av at regjeringen har fått gjennomslag for endringer i tidligere fastsatt finansieringsopplegg for utbygging av to viktige prosjekter: E134 Seljord - Åmot i Telemark (finansieres fullt ut med statlige bevilgninger, i stedet for delvis bompengefinansiering) og E6 Helgeland i Nordland (økte statlige bevilgninger, lavere bompengeandel og reduserte bompengesatser). Regjeringen har også redusert bompengeandelen på prosjektet E16 Bagn-Bjørgo i Oppland med 120 mill. kr for å redusere bompengene på strekningen når denne blir ferdig utbygd.
I tillegg kommer Bypakke Grenland der regjeringens forslag om utbygging og finansiering bygger på forutsetningene som er lagt til grunn fra lokalt hold. Forslaget inneholdt likevel noen viktige endringer for prosjektet rv 36 Skyggestein - Skjelbredstrand der regjeringen forutsetter at prosjektet som er anslått å koste 570 mill. kr, skal finansieres fullt ut av statlige bevilgninger. I NTP 2014-2023 ble det forutsatt delvis bompengefinansiering og 270 mill. kr i statlige midler. Regjeringens forslag betyr dermed 310 mill. kr mer i statlige midler enn tidligere lagt til grunn. I tillegg er det utelatt tre bomstasjoner som tidligere var forutsatt for prosjektet. Dette betyr at bilistene i tillegg vil få reduksjoner som gjelder driftskostnader for tre bomstasjoner og en del rentekostnader.
Når man tar med sparte finansierings og administrasjonskostnader, betyr det at bilistene er spart for flere milliarder kroner i bompenger. Dette kommer i tillegg til at bilrelaterte avgifter samlet sett er redusert under dagens regjering, samtidig som offentlige bevilgninger til veiformål har økt kraftig.
Regjeringen arbeider videre for å redusere bompengeandelen innen veifinansiering. Den fremlagte NTP 2018-2029 er et eksempel, hvor veksten i veisatsingen kommer fra økte årlige statlige bevilgninger, ikke økte årlige bompenger. Regjeringen har sammen med KrF og Venstre også fått på plass en ordning hvor staten øker den statlige finansieringen i eksisterende bomprosjekt, mot at takstene reduseres og bomprosjekter innlemmes i bompengereformen. Jeg konstaterer at med rødgrønt flertall i Stortinget ville denne ordningen ikke eksistert og bompengenivået ville vært høyere.