Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1377 (2016-2017)
Innlevert: 26.06.2017
Sendt: 27.06.2017
Besvart: 07.07.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Hvor mye bompengegjeld er faktisk slettet på grunn av overføring av penger fra staten til bompengeselskap mellom 1. oktober 2013 til i dag?

Begrunnelse

Det bes om at svaret gis i 2017-kroner.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: I nysalderingen av Statsbudsjettet 2013, jf. Prop. 21 S (2013–2014) ble følgende prosjekt nedbetalt med en total bevilgning på 500 mill. kr:

-Rv 4 Reinsvoll – Hunndalen i Oppland
-Rv 9 Setesdalen i Aust-Agder
-Rv 5 Fatlaberget i Sogn og Fjordane
-E39 Astad – Knutset i Møre og Romsdal
-E6 Møllnes – Kvenvik – Hjemmeluft i Finnmark (innkrevingen ble ikke startet)
-Rv 19 Kirkebakken – Re grense i Vestfold (delvis innfrielse av bompengegjeld)

Samlet for disse prosjektene er bilistene spart for om lag 750 mill. kr i innbetalte bompenger.
Videre er vel 900 mill. kr spart for bilistene som følge av at regjeringen har fått gjennomslag for endringer i tidligere fastsatt finansieringsopplegg for utbygging av to viktige prosjekter: E134 Seljord – Åmot i Telemark (finansieres fullt ut med statlige bevilgninger, i stedet for delvis bompengefinansiering) og E6 Helgeland i Nordland (økte statlige bevilgninger, lavere bompengeandel og reduserte bompengesatser). Regjeringen har også redusert bompengeandelen på prosjektet E16 Bagn-Bjørgo i Oppland med 120 mill. kr for å redusere bompengene på strekningen når denne blir ferdig utbygd.
I tillegg kommer Bypakke Grenland der regjeringens forslag om utbygging og finansiering bygger på forutsetningene som er lagt til grunn fra lokalt hold. Forslaget inneholdt likevel noen viktige endringer for prosjektet rv 36 Skyggestein – Skjelbredstrand der regjeringen forutsetter at prosjektet som er anslått å koste 570 mill. kr, skal finansieres fullt ut av statlige bevilgninger. I NTP 2014-2023 ble det forutsatt delvis bompengefinansiering og 270 mill. kr i statlige midler. Regjeringens forslag betyr dermed 310 mill. kr mer i statlige midler enn tidligere lagt til grunn. I tillegg er det utelatt tre bomstasjoner som tidligere var forutsatt for prosjektet. Dette betyr at bilistene i tillegg vil få reduksjoner som gjelder driftskostnader for tre bomstasjoner og en del rentekostnader.
Totalt blir dette drøyt 2 mrd. kr i reduserte bompenger for bilistene.
Regjeringen arbeider videre for å redusere bompengeandelen innen veifinansiering. Den fremlagte NTP 2018-2029 er et eksempel, hvor veksten i veisatsingen kommer fra økte årlige statlige bevilgninger, ikke økte årlige bompenger. Regjeringen har sammen med KrF og Venstre også fått på plass en ordning hvor staten øker den statlige finansieringen i eksisterende bomprosjekt, mot at takstene reduseres og bomprosjekter innlemmes i bompengereformen. Jeg konstaterer at med rødgrønt flertall i Stortinget ville denne ordningen ikke eksistert og bompengenivået ville vært høyere.