Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1380 (2016-2017)
Innlevert: 26.06.2017
Sendt: 27.06.2017
Besvart: 30.06.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Janne Sjelmo Nordås (Sp)

Spørsmål

Janne Sjelmo Nordås (Sp): Hvor mange bompengeselskaper var det i 31.12 i henholdsvis 2013, 2014, 2015, 2016 og per i dag?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: God infrastruktur binder landet sammen, gjør hverdagen enklere og tryggere, og bidrar til økonomisk velstand og vekst. Dagens regjering har derfor prioritert utvikling av landets infrastruktur. Samferdselsdepartementets budsjett har økt fra rundt 41 mrd. kr i 2013 til rundt 63 mrd. kr i 2017. Veksten i bevilgninger til formål innen Nasjonal Transportplan har vært tilnærmet dobbelt så høy i denne stortingsperioden sammenlignet med de foregående perioder hvor Senterpartiet satt i regjering. Samtidig betaler bilistene samlet sett mindre i bilrelaterte nå sammenlignet med 2013. Utviklingen tilsier at det nå er en positiv balanse mellom det bilistene betaler inn i bilrelaterte avgifter og det offentliges bevilgninger til veiformål. Dette er positivt for landets bilister og alle andre brukere av veiinfrastrukturen.
Regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan 2018-29 ble nylig behandlet i Stortinget. Planen legger opp til at det skal brukes rundt 1 064 milliarder kroner til infrastrukturinvesteringer, drift og vedlikehold de neste 12 årene. Det er verdt å merke seg at hele veksten i satsinger kommer fra økte statlige bevilgninger, mens andelen bompenger vil gå ned sammenlignet med den NTP som ble fremlagt under forrige regjering. Det er i tråd med regjeringens målsetning om å øke satsingen på infrastruktur, men redusere andelen bompenger.
Jeg setter pris på at Senterpartiet nå ønsker informasjon om omfanget og konsekvensene av de bompengevedtak og –planer Senterpartiet tok initiativ til i sin regjeringsperiode. Dagens regjering jobber dog for å redusere bompengeandelen innen veifinansiering. Omfanget av bompenger er derfor blitt lavere under denne regjering enn hva Senterpartiet la opp til i NTP 2014-2023. Bompengegjelden i en rekke prosjekter er slettet som følge av ekstraordinære statlige bevilgninger. En rekke prosjekter har fått økte statlige bevilgninger. Regjeringen har sammen med KrF og Venstre fått på plass en ordning hvor staten øker den statlige finansieringen i eksisterende bomprosjekt, mot at takstene reduseres og bomprosjekter innlemmes i bompengereformen. Jeg konstaterer at med rødgrønt flertall i Stortinget ville denne ordningen ikke eksistert og bompengenivået ville vært høyere. Jeg minner også om at bompengenivået kunne vært merkbart lavere dersom Stortinget hadde gitt regjeringen støtte i alle regjeringens forslag til bompengekutt, men jeg konstaterer at stortingsflertallet ofte ikke har delt H/FrP regjeringens ambisjoner og konkrete forslag om bompengekutt.
Gjennom arbeidet med bompengereformen er det besluttet at det skal opprettes fem regionale bompengeselskap. Disse selskapene er nå etablert. Alle de fem regionale bompengeselskapene har satt i gang prosesser med å samle 'sine' bompengeselskap i den regionale strukturen. Fremover vil det derfor kun bli fem regionale bompengeselskap.
For årene 2013-2016 var det følgende antall bompengeselskap:

2013: 50 stk.
2014: 52 stk.
2015: 50 stk.
2016: 53 stk.