Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1386 (2016-2017)
Innlevert: 28.06.2017
Sendt: 29.06.2017
Besvart: 06.07.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Mener statsråden at helikoptertrening skal foregå ved Taraldrud, er planene for helikoptertrening endret i forhold til det framlagte planforslaget, og siden både trening med helikopter og noe annen skyte- og eksplosivtrening i henhold til planforslaget allerede må foregå på annet sted enn Taraldrud, vil det ikke da være rett å samle dette på ett sted (Rygge) slik at alle ressursene er samlet ved trening utenfor Taraldrud, og hva er forskjellen i kostnader ved valg av helikopterlokalisering på Rygge og på Taraldrud?

Begrunnelse

Jeg viser til statsrådens svar av 27. juni på mitt spørsmål vedr. nasjonalt beredskapssenter. I mitt spørsmål av 19. juni ba jeg blant annet statsråden gi en konkret vurdering av kostnadsreduksjonen ved å legge helikoptervedlikeholdet til Rygge der det allerede eksisterer infrastruktur. Statsråden skriver i sitt svar om helikoptre at all treningsaktivitet skal skje der helikoptrene er stasjonert, altså ved beredskapssenteret på Taraldrud. I det fremlagte planforslaget er det lagt til grunn at det ikke skal være helikoptertrening på Taraldrud, kun operativ drift (om lag 6 bevegelser i døgnet).
Fra plandokumentets side 48, øverste avsnitt, siteres:

"Helikopterflyging vil foregå som oppdrag - ikke som øvelser. Tidsbegrensning er derfor ikke mulig for helikopterflyging."

Videre siteres andre avsnitt under 6.13.2 Helikopterstøy - Grunnlag og forutsetninger - fra plandokumentets side 79:

"Det er lagt til grunn en trafikkmengde på 2250 helikopterbevegelser pr. år, i snitt ca. seks bevegelser pr. døgn. Halvparten av dette er avganger og halvparten er landinger.
Trafikkmengde og mønster er beregnet ut fra erfaringer med dagens bruk av politiets to helikoptre som er stasjonert på Gardermoen. Det er lagt til grunn at det blir tre helikoptre stasjonert på Taraldrud."

Prosjektledelsen har ved flere anledninger presisert overfor beboere at det ikke blir treningsaktivitet med helikopter ved Taraldrud. Helikoptertrening på Taraldrud vil øke støybelastningen ut over det som er beskrevet i støyutredningene.
Så langt undertegnede kjenner til vil det - uavhengig av hvor helikoptrene lokaliseres - være behov for å bygge hangarer til helikoptrene. Her må det antas at kostnaden vil være om lag den samme på Taraldrud og Rygge. Det er forskjellen i valget mellom lokalisering av helikoptrene på Taraldrud og på Rygge hva gjelder tomtekostnad, rullebane, fuelanlegg, samt tilknyttede driftskostnader som er viktig å få framlagt. Justis- og beredskapsdepartementet burde ta initiativ til en uavhengig utredning av dette.

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Det skal ikke være helikoptertrening på Taraldrud, og planene for helikoptertrening er ikke endret i forhold til det framlagte planforslaget.
Representanten viser i sin begrunnelse for spørsmålet til at jeg i mitt tidligere svar har skrevet at treningsaktiviteten skal skje der helikopteret er stasjonert, altså på Taraldrud. Da jeg omtalte treningsaktivitet siktet jeg til de andre beredskapsressursene, f.eks. beredskapstroppen og bombegruppen. Det er nødvendig å ha politihelikopter i transportberedskap der disse ressursene befinner seg.
Jeg minner om at en samlet Justiskomité så sent som i desember bemerket følgende:

"Komiteen mener at det nå av hensyn til å opprettholde fremdrift i saken er mest hensiktsmessig å legge diskusjoner om lokalisering til side, og gå videre på Taraldrud."

Jeg minner også om at Stortinget siden 2001 har vært tydelige på at vi skal ha en døgnbemannet helikoptertjeneste i Oslo eller i umiddelbar nærhet av Oslo.
Jeg ser det som helt urealistisk å samle absolutt all trening étt sted. Det viktige er å få samlet mengdetreningen, slik at politiet har muligheten til å mobilisere en tilstrekkelig og rask respons når krisen oppstår. Målet ved etableringen av et beredskapssenter på Taraldrud er at 90 pst av personell i tjeneste skal være gripbare på kort varsel. Dette gir god beredskap selv om det skulle oppstå flere parallelle hendelser.
De nasjonale beredskapsressursene har sitt tjenestested i Oslo politidistrikt, og har patruljetjeneste om lag 50 prosent av tiden. Etablering av et beredskapssenter på Rygge ville gjort det påkrevd med en full omorganisering og omstrukturering av den nasjonale beredskapen og de nasjonale beredskapsressursene. Nærhet til Oslo er sentralt for å sikre rask responstid ved alvorlige hendelser, bl.a. knyttet til sentrale nasjonale objekter. Vi har kartlagt hvordan tilsvarende tjeneste er organisert i andre land. Det gjennomgående bildet er at disse er plassert i eller i umiddelbar nærhet av landets hovedstad.
Det foreligger ikke særskilte kostnadsberegninger ved å etablere politihelikopter-tjenesten på Rygge. Det er imidlertid grunn til å anta at merutgiftene vil bli vesentlige, og det vil være både tid og ressurskrevende å utrede og kvalitetssikre dette, samtidig som det hadde gitt en langt dårligere beredskapsordning. Det er viktig å huske på at politihelikoptertjenesten er en skjermingsverdig ressurs iht. Sikkerhetsloven og objekt- sikkerhetsforskriften. Det tilsier særskilte krav til sikring. På et samlet senter, med mulighet for bruk av avstand og sikringsperimeter, er det mulig å legge til grunn helt andre løsninger enn hva som er mulig dersom helikoptertjenesten blir plassert alene på Rygge. Det er ikke utredet sikringskonsept for en helikoptertjeneste på Rygge, og det er derfor ikke mulig å beregne kostnader.