Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1419 (2016-2017)
Innlevert: 01.08.2017
Sendt: 01.08.2017
Besvart: 07.08.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): I henhold til opplæringsloven § 2-14 har sterkt svaksynte og blinde elever rett til nødvendig opplæring i punktskrift og i bruk av nødvendige tekniske hjelpemiddel. Skolen er forpliktet til å tilby elevene nødvendige læremidler. Statped skal framskaffe tilrettelagte læremidler. Allikevel erfarer skoler at Statped ikke imøtekommer skolenes bestillinger, men i steden tilbyr andre læremidler enn omsøkt.
Hva mener statsråden om at Statped på denne måten overprøver de faglige vurderingene knyttet til enkeltelever?

Begrunnelse

I en konkret sak vedrørende en gutt som skal begynne på ungdomsskolen, har skolen foretatt en faglig vurdering og konkludert med at eleven lærer best med punktbøker i de fleste fag. I de fagene han best kan nyttiggjøre seg av Word som tilretteleggingsform, har lærer bestilt dette fra Statped.
Imidlertid er svaret fra Statped at de ikke kan levere alle punktskriftbøkene som det er søkt om, og at eleven derfor må benytte kun elektroniske bøker i enkelte fag.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: I opplæringsloven (§ 1-3) står det at opplæringen skal tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte elev. Ved behov kan PP-tjenesten kobles inn, og i en del tilfeller inngås det også samarbeid med Statped.
Statped produserer læremidler i punktskrift både som papirbøker og som bøker i elektronisk form, det vil si i Word-format. Læremidler som Statped produserer i Word-format, kan brukes både med lyd og med leselist som omformer teksten på datamaskinen til punktskrift. Statped viser til at punktbøker i papirformat er mest etterspurt i barneskolen og at elektroniske bøker i Word-format deretter kommer sterkere og etter hvert overtar som det mest ønskede format for elever i høyere klassetrinn. Jeg har også merket meg at det de senere år ikke har vært etterspørsel etter nyproduserte punktbøker i papirformat i videregående skole. Dersom skolene ønsker tilrettelagte lærebøker i både papirformat og elektroniske versjoner, kan begge formater leveres hvis det foreligger allerede tilrettelagte bøker. Når det gjelder nye produksjoner, vil ett format prioriteres.
Alle bøkene Statped produserer, må tilpasses spesielt med sikte på forklarende og utfyllende beskrivelser av grafer, tabeller, bilder og forkortelser m.m. Å gå fra hovedsakelig punktbøker i papirformat til elektronisk format og bruke leselist og/eller lyd, kan være krevende for elever. Samtidig har alle bruk for digital kompetanse. Digitale ferdigheter er en av de fem grunnleggende kompetansene i skolen.
Digitale ferdigheter er en viktig forutsetning for videre læring og for aktiv deltakelse i et arbeidsliv og et samfunn i stadig endring. I læreplaner for fag er de grunnleggende ferdighetene integrert som en del av den kompetansen eleven skal utvikle i det aktuelle faget. Skolen har dermed en plikt til å gi elevene mulighet til å bli kjent med, og mestre, digitale verktøy helt fra de første årene på skolen.
Statped har lang tradisjon for å produsere læremidler for synshemmede og har også spisskompetanse på veiledning og rådgivning til kommuner/fylkeskommuner, barnehager og skoler som har synshemmede barn. Statpeds fagpersoner på synsområdet gir råd til skolene om pedagogisk tilrettelegging for blinde elever, da skolene i utgangspunktet ofte ikke har tilstrekkelig kunnskap om denne type utfordringer. Kommunikasjonen med skolene prioriteres derfor høyt i Statped.
Jeg vurderer Statpeds prioriteringer på læremiddelfeltet som tilfredsstillende. De følger opp alle bestillinger som kommer fra skolene og gjør sitt ytterste for å ferdigstille læremidlene i rett tid. Statped legger stor vekt på dialog med skolene og gir også pedagogisk veiledning. Dersom det er ønskelig med både punktbøker i papirformat og elektronisk bok i ett og samme fag, forsøker de å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre. Når det gjelder nye produksjoner, prioriteres oftest elektroniske bøker. Med den digitale utviklingen som skjer, er det viktig at alle elevers digitale kompetanse er god.
Avslutningsvis kan jeg informere om at Statped også har igangsatt et prosjekt der målet er å kunne lage hurtigere og bedre konverteringer mellom formatene. Slik vil valgmulighetene på sikt kunne bedres ytterligere.