Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1389 (2016-2017)
Innlevert: 29.06.2017
Sendt: 30.06.2017
Besvart: 10.07.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Vil statsråden tillate at Stortingets bestemmelser om økt bruk av privat-ideelle tjenester ikke settes ut i livet i den foreliggende anskaffelsen innen TSB i Helse Sør-Øst?

Begrunnelse

Et samlet Storting har sagt at bruken av privat-ideelle aktører skal øke, men i den foreliggende anskaffelsen i TSB i Helseregion Sør-Øst blir ikke dette ivaretatt.
Konkurransen er åpen for kommersielle og ideelle aktører, og ressurser fra ideelle føres inn i det offentlige HF. Samme dag som Tilbyderkonferansen ble arrangert kom det pressemelding fra Helse Sør Øst om at rustilbudet i Telemark skal styrkes, og at Sykehuset i Telemark HF skal bygge opp 10 plasser for avrusning. Med andre ord overfører man midler fra en privat ideell aktør til det offentlige i forkant av anbudet.
Anskaffelsen signaliserer i tillegg at man ser for seg en ny oppgradering der spesialiserte tjenester som medisinsk avrusning, spesialisert utredning og behandling mot eget samtykke ønskes bort fra privat-ideelle og overført til helseforetakene.
Dette standpunktet strider mot føringer gitt i Nasjonal Helse og Sykehusplan (2016-2019), hvor det står:

"Regjeringen vil øke mangfoldet og valgfriheten i psykisk helsevern og rusbehandling. Helseforetakene skal kjøpe mer tjenester fra private og ideelle aktører."

De politiske signaler er klare på at det er kvalitet og ressursutnyttelse som skal være førende for valg av tjenesteleverandører, ikke om tilbudet gis av det offentlige eller privat-ideelle aktører.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: På bakgrunn av representanten Hjemdals spørsmål har jeg innhentet orientering fra Helse Sør-Øst RHF. Anskaffelsen som Helse Sør-Øst RHF nå gjennomfører innen TSB, skjer etter lov om offentlig anskaffelse av 17. juni 2016 nr. 73 og forskrift om offentlige anskaffelser av 12. august 2016 nr. 974 del I og IV. Dette innebærer at også kommersielle aktører kan delta i konkurransen. Anskaffelsen er utlyst med en økonomisk ramme på mellom 210 og 235 mill. kroner, mens dagens avtale er på 229 mill. kroner (2017-tall). Det vil imidlertid ved tildelingen bli gjort en vurdering av behovet for eventuelt å øke rammen. Helse Sør-Øst RHF har siden 2015 økt antallet avtaleplasser kjøpt av private ideelle leverandører med om lag 140 døgnplasser og økt ressursbruken med omlag 165 mill. kroner. Helse Sør-Øst RHF mener at de med dette ivaretar de politiske målsetningene med hensyn til bruk av private ideelle aktører. Helse Sør-Øst RHF har i forbindelse med arbeidet med lokale og regionale utviklingsplaner, lagt til grunn føringene i «Nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler IS 2211». Føringene innebærer at for å sikre at befolkningen får likeverdig behandlingstilbud, skal alle helseforetakene ha tilbud om avrusning i døgnavdeling med høy medisinskfaglig kompetanse og med tilgang til medisinske støttetjenester og spesialistkompetanse i somatikk og psykiatri. Sykehuset Telemark HF har ikke hatt et slikt tilbud, men etablerer nå en avrusningsenhet med døgnplasser i tilknytning til akuttplasser. Dette sikrer også den akuttmedisinske kjeden. Samlet betyr dette at ressursinnsatsen knyttet til TSB øker.