Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1391 (2016-2017)
Innlevert: 29.06.2017
Sendt: 30.06.2017
Besvart: 10.07.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Spørsmål

Geir Jørgen Bekkevold (KrF): Statsråden har gitt forsikringer om at utredningskapasiteten skal opprettholdes på dagens nivå i den foreliggende anskaffelsen TSB i Helseregion Sør Øst. I anskaffelsen etterspørres imidlertid kun utredning som en integrert del av et behandlingsforløp i døgn eller poliklinikk. Borgestadklinikken har i dag en egen spesialisert utredningsenhet. Her mottas pasienter som er usikre på hvilken behandling som vil være nyttig for dem, og utredningen vil gi svar på dette.
Hvordan vil dette tilbudet nå ivaretas?

Begrunnelse

Helse Sør-Øst sier at utredningskapasiteten skal være ivaretatt som i dag, ved å implementere utredning i de 5 delytelsene. Alle behandlingstilbud i TSB skal inneholde et utredningstilbud. Et implementert utredningsarbeid er i følge Nasjonal Kompetansetjeneste på TSB ikke det samme som en spesialisert utredning hvor man kan foreta omfattende utredning og diagnostisere ruslidelse, psykisk helse, kognitivt funksjonsnivå, ADL- ferdigheter og nettverk.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: På bakgrunn av representanten Bekkevolds spørsmål har jeg innhentet orientering fra Helse Sør-Øst RHF, som har gitt følgende tilbakemelding:

"Utredning av pasienter er en viktig forutsetning for å velge riktig behandling, både når det gjelder behandlingsnivå og tiltak. Utredning på spesialistnivå pågår gjennom hele behandlingsforløpet og er av denne grunn ikke en tjeneste som etterspørres separat i anskaffelsen eller kjøpes som en egen deltjeneste av andre private leverandører. Nasjonal kompetansetjeneste TSB har kartlagt hvordan utredning foregår i alle helseforetak og hos private leverandører i landet og påvist store forskjeller både i forståelse av utredning som ledd i pasientbehandlingen og i bruk av ulike utredningsverktøy.
I anskaffelsen skal kunnskap om og kompetanse i utredning av behandlingsbehov inngå som ledd både i døgnbehandling og poliklinikk-tilbud. Innhold og struktur i utrednings- og behandlingstilbudet, herunder bruk av faglig anerkjente verktøy og metoder etterspørres eksplisitt i kravspesifikasjonen. Dette gir tilbyderne mulighet for selv å vurdere hvilken kompetanse man anser som ønskelig for å kunne gi et godt og faglig forsvarlig behandlingstilbud.
Avrusning, utredning og behandling skal være integrert i pasientforløpene i alle delytelsene. Om tilbyder velger å organisere for eksempel kompetansemiljøet for utredning i en enhet så har ikke det konsekvenser for anbudet så lenge en sannsynliggjør at utredningen er integrert i pasientforløpet i de ulike delytelsene."

Jeg anser på denne bakgrunn at forutsetningen om at utredningskapasiteten skal opprettholdes på dagen nivå, blir ivaretatt.