Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1395 (2016-2017)
Innlevert: 29.06.2017
Sendt: 30.06.2017
Besvart: 10.07.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Hva tenker statsråden om at 10 plasser høyspesialisert avrusning nå legges til Sykehuset Telemark, samtidig som man ser at Sykehuset Telemark selv ikke har kompetente folk nok for å sikre faglige kompetente baktvakter, og ber ruslegene på Borgestadklinikken om hjelp til å dekke opp bakvaktene?

Begrunnelse

Dette samtidig som det regionale Helseforetaket ikke vil bruke eksisterende tilbud på Borgestadklinikken fullt ut, men i anbudet legger ned 10 plasser.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: På bakgrunn av representanten Bollestad sitt spørsmål har jeg innhentet orientering fra Helse Sør-Øst RHF. Helse Sør-Øst RHF viser i sitt svar til at de har innhentet en redegjørelse fra Sykehuset Telemark HF om arbeidsfordelingen og samarbeidet mellom helseforetaket og Borgestadklinikken, og har fått opplyst følgende:

"Det er vist til at Sykehuset Telemark ber ruslegene på Borgestadklinikken om hjelp til å dekke opp bakvaktene. Vi vil presisere at dette ikke medfører riktighet.
Sykehuset Telemark har etablert et øyeblikkelig hjelp-tilbud til rusavhengige i henhold til lovens krav. Sykehuset har ønsket å samarbeide med Borgestadklinikken om overføring av pasienter til videre avrusning når den øyeblikkelige hjelpen er avklart. Det har vist seg vanskelig å få til en smidig overføring av pasienter med behov for videre avrusning. Avrusning blir i disse tilfellene ivaretatt av sykehuset selv.
Pasienter med alvorlig psykisk lidelse har ofte rusmiddelproblematikk som krever avrusning i forbindelse med innleggelse. Sykehuset Telemark har derfor lang erfaring med avrusning. I gitte tilfeller, der pasienter har fremvist tegn til alvorlig psykisk lidelse, eller har hatt adferdsutfordringer som Borgestadklinikken ikke har kunnet håndtere, har disse blitt overført for videre avrusning og behandling hos oss.
Ved etablering av ny avrusningsseksjon er det søkt etter spesialist i rus- og avhengighets-medisin. Sykehuset anser det både som forsvarlig og kostnadseffektivt å ivareta vaktfunksjonen med våre spesialister i psykiatri når seksjonen blir etablert, i et samarbeid med russpesialist. Det vil også bli søkt om å få seksjonen godkjent som utdanningssted for spesialiteten rus- og avhengighetsmedisin. Vi ser det som positivt at vi har en samarbeidsavtale med Borgestadklinikken når det gjelder utdanning."

Det ligger i Helse Sør-Øst RHF sitt sørge-for-ansvar å kjøpe og innrette sitt tilbud. Abstinensbehandling og avrusning kan tilbys som en integrert del av fire av fem delytelser i anskaffelsen, og Helse Sør-Øst RHF har lagt til grunn at kapasiteten på avrusning og utredning samlet sett vil bli opprettholdt i tråd med kravene som er gitt i foretaksmøte 9. juni i år.