Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1401 (2016-2017)
Innlevert: 30.06.2017
Sendt: 30.06.2017
Besvart: 07.07.2017 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Hege Haukeland Liadal (A)

Spørsmål

Hege Haukeland Liadal (A): Hva mener kulturministeren om å se på muligheten for å vise kino tidligere enn kl. 13:00 på søndager, og vil kulturministeren ta initiativ til at kino likestilles med bibliotek og museer?

Begrunnelse

Kinoene er en av de mest populære kulturinstitusjoner vi har i Norge. I dialog med flere kinosjefer gis det tilbakemelding om at det er underlig at ikke man kan vise en barnefilm for eksempel søndagsformiddager.
Andre kulturuttrykk får holde åpent fra morgenen av, for eksempel bibliotek og museer. Det bør være like konkurransevilkår på tvers av kulturuttrykk Kino er det kulturtilbudet de aller fleste av oss har et aktivt forhold til, ifølge kulturbarometeret til SSB. Kulturbarometeret for 2016 viser at 72 prosent i aldersgruppen 9-79 år hadde vært på en kinoforestilling i løpet av de siste 12 månedene. Å kunne åpne tidligere vil bidra til å gi et bedre og mer kultur til folket.

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: Avholdelse av offentlige arrangementer på helligdager mellom kl. 06 og kl. 13 er regulert i § 4 i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred (helligdagsloven). Her fremgår det av første ledd at det ikke er tillatt å arrangere eller holde offentlige tilstelninger eller forestillinger, sportskonkurranser og sportsstevner i den angitte tidsperioden. Forbudet er imidlertid ikke til hinder for utstillinger av kunstnerisk, vitenskapelig eller opplysende art, som for eksempel museumsvirksomhet, jf. unntaket i andre ledd nr. 2. I forarbeidene til loven framgår det klart at filmfremvisninger er eksempel på "offentlige forestillinger eller tilstelninger" som faller inn under forbudet i loven § 4 første ledd, jf. Ot.prp. nr. 84 (1993–1994).
En opphevelse av forbudet mot å vise film på kino tidligere enn kl. 13 på søndager og andre helligdager vil kreve endringer i helligdagsloven. Regjeringen har nedsatt et offentlig utvalg som skal vurdere lovgivningen rundt handel på søndager og andre helligdager. I lys av utvalgets anbefalinger og forslag kan det være aktuelt å også se på lovreguleringen knyttet til offentlige arrangementer, herunder filmfremvisninger, på helligdager.