Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1410 (2016-2017)
Innlevert: 30.06.2017
Sendt: 30.06.2017
Besvart: 10.07.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Vil helseforetakene få reviderte oppdragsdokument for Narvik sykehus, Odda sjukehus og Flekkefjord sykehus der det fremgår hvordan foretaksmøtenes vedtak er å forstå, når vil de i tilfellet ha et slikt oppdragsdokument i hende og mener statsråden prosessene som foregår ved Flekkefjord sykehus er i tråd med det foretaksmøtet har bestemt?

Begrunnelse

Spørsmålsstilleren viser til at Avisen Agder 28.06.17 skriver:

"Under møte med stortingsgruppen fra KrF på sykehuset i Flekkefjord mandag kveld ble det bekreftet at det fra tillitsvalgte er mistillit mot sykehusdirektør Jan-Roger Olsen. I styremøte i Sørlandet sykehus i forrige uke kom det frem at tillitsvalgte i Flekkefjord opplever mangelfull oppfølging fra direktør Jan-Roger Olsen av helseministerens vedtak om videreføring akuttilbudet i Flekkefjord."

I Styremøte i Sørlandet sykehus HF 21. juni 2017 Sak 053-2016 Orienteringer fra administrerende direktør, heter det:

"Det er en generell bekymring for den faglige kvaliteten på de kirurgiske tjenestene i Flekkefjord. Dette understøttes av flere alvorlige uønskede hendelser over tid. Administrerende direktør har tatt et initiativ til en dialog med fylkeslegen. Det skal utarbeides en helhetlig fremdriftsplan med konkrete tiltak. Denne legges frem for styret 19.10.2017."

Spørsmålsstilleren viser til foretaksmøtets vedtak om at akuttkirurgien i Flekkefjord skal videreføre og mener det er statsrådens og sykehusdirektørens oppgave å sørge for at dette skjer.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Tilleggsdokumentet til oppdragsdokumentet etter Stortingets behandling av Prop. 129 S (2016-2017) ble sendt til de regionale helseforetakene 28. juni 2017. I dokumentet ble mine føringer vedrørende utvikling av akuttfunksjoner ved Odda Sjukehus presisert i henhold til brev til helse- og omsorgskomiteen datert 8. mai 2017. Det ble ikke gitt ytterligere føringer for prosessene ved Flekkefjord og Narvik sjukehus. Når det gjelder oppfølgingen av vedtak i foretaksmøte 24. april vedrørende Flekkefjord sykehus, viser jeg til at Helse Sør-Øst har innhentet følgende redegjørelse fra Sørlandet sykehus HF (SSHF):

"SSHF har en foreløpig utviklingsplan fra 2015. Styret vedtok i februar 2015 at det skal videreutvikles en modell med tre sykehus i foretaket. Etter at Nasjonal helse- og sykehusplan ble vedtatt i Stortinget, er arbeidet med utviklingsplan for SSHF gjenopptatt og har pågått i hele år.
Parallelt med utviklingsplanarbeidet har det vært en egen prosess for å utrede og avklare fremtidige akuttfunksjoner ved sykehuset i Flekkefjord. Slik avklaring kom med foretaks-møtets vedtak den 3. mai: «Utviklingsplanen i Sørlandet sykehus HF skal utarbeides med utgangspunkt i at dagens akuttfunksjoner ved Flekkefjord sykehus videreføres».
Arbeidet med utviklingsplanen følger en planlagt prosess som involverer fagfolk, tillitsvalgte, kommuner og andre interessenter i tråd med den nasjonale veilederen for arbeid med utviklingsplaner. Foretaksmøtets vedtak blir fulgt opp og skal gjennomføres. Det er tatt inn som en overordnet føring i den videre prosess for å ferdigstille Utviklingsplan 2035, og vil gjenspeiles i de mål og tiltak som beskrives i utviklingsplanen. SSHFs ledergruppe behandlet foretaksprotokollen i ledergruppen 15. mai 2017 og planla det videre arbeid for oppfølging av vedtaket. I styremøte 18. mai ba styret for SSHF administrerende direktør om å følge opp vedtaket fra foretaksmøtet i det videre arbeid med utviklingsplanen. I tillegg til arbeid med langsiktige mål og tiltak som skal innarbeides i Utviklingsplan 2035 og Strategiplan 2018-2020, er det nødvendig med kortsiktige tiltak. Dette arbeidet er komplekst, involverer flere avdelinger ved sykehusene i både Flekkefjord og Kristiansand og må nødvendigvis ta noe tid. Arbeidet omfatter flere utfordringsområder. Det handler blant annet om rekruttering av fagfolk, styrking av kompetanse i akuttmottak og hvordan sykehusene på Sørlandet kan jobbe i nettverk. Arbeidet med å styrke traumebehandlingen i Flekkefjord startet i april og videreføres med konkrete tiltak fortløpende fra juni og utover høsten. Det er innført en ny prosedyre for samarbeid om radiologiske tjenester mellom sykehusene i Flekkefjord og Kristiansand, for å sikre tilgjengelighet og kvalitet i tilbudet lokalt. I august startes det opp to arbeidsgrupper som skal utarbeide konkrete tiltak for å sikre faglig samarbeid mellom sykehusene i Flekkefjord og Kristiansand; en for gastrokirurgi og en for ortopedi. Sykehuset i Flekkefjord har generelt god kvalitet på tjenestene til befolkningen.
Administrerende direktør har imidlertid utrykt bekymring for den faglige kvaliteten når det gjelder de gastrokirurgiske tjenestene. Bekymringen underbygges med flere alvorlige uønskede hendelser over tid. Administrerende direktør har tatt initiativ til dialog med fylkeslegen om dette. Foretakstillitsvalgte ble i møte 16. juni orientert om plan og fremdrift for arbeidet med oppfølging av foretaksmøtets vedtak, deriblant at en samlet plan vil bli lagt frem for styret 19. oktober. Foretaksledelsen hadde senest 30. juni møte med ledere i Flekkefjord og med tillitsvalgte fra alle tre lokasjoner ved Sørlandet sykehus, for å planlegge oppfølgingen av foretaksprotokollen fra 3. mai, og for å få innspill til tiltak som sikrer god drift i Flekkefjord på kort og lang sikt. Det ble fra ledelsens side igjen understreket at vedtaket fra foretaksmøtet 3. mai skal gjennomføres. Alle parter er enige om at det nå må jobbes med konkrete og gode tiltak, uten at det blir for omfattende og ressurskrevende prosjekter."

Det er min vurdering at denne redegjørelsen viser at Sørlandet Sykehus HF har startet arbeidet med å følge opp vedtak i foretaksmøtet med de regionale helseforetakene på en tilfredsstillende måte.