Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1411 (2016-2017)
Innlevert: 30.06.2017
Sendt: 30.06.2017
Besvart: 10.07.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Kan statsråden si hvorfor og på hvilket juridisk grunnlag dimensjoneringsgrunnlaget og kostnadsestimatene for dobbeltspor Gulskogen- Kongsberg ikke kan utleveres til interessegruppene, slik de har bedt om og som det refereres til i begrunnelsen for spørsmålet, og kan statsråden oversende disse vedleggene som jeg i begrunnelsen for spørsmålet refererer til?

Begrunnelse

På gjentatte forespørsler innrømte Bane NOR/Jernbaneverket før folkemøtene i Hokksund og Steinberg om planprogram for dobbeltspor Gulskogen – Hokksund, at det skulle gis innsyn i aktuelle vedlegg til konsekvensutredningen. Dette er: Vedlegg 18, i delrapport prissatte konsekvenser. Jernbaneverket, "Gulskogen-Hokksund, kostnadsestimat 2016."
Vedlegg 15, i delrapport prissatte konsekvenser Jernbaneverket Strategi og samfunn, "Dimensjoneringsgrunnlag Gulskogen-Kongsberg saksref. 201601716-01 2016."
Imidlertid ble det ved skriftlig henvendelse i etterkant av nevnte folkemøter opplyst at dette ikke kunne utleveres av konkurransehensyn. Det er ukjent hva som skal være det juridiske grunnlaget for at dette kan regnes som konfidensiell regnskapsinformasjon ved en KVU på kommundelplannivå der kalkylene er på +/- 40 prosent nøyaktighet. Bane NOR/Jernbaneverket har ennå ikke begrunnet hvorfor dimensjoneringsgrunnlaget ikke kan utleveres, og om det er noe som tilsier at hastighetsberegninger og kurveradier på linjen kan unntas offentlighet som følge av sikkerhetsmessige hensyn.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Bane NOR SF uttaler at dimensjoneringsgrunnlag og kostnadsestimat er å betrakte som organinterne dokumenter, og har unntatt disse offentlighet etter offentleglova § 14 første ledd. Dokumentene er hjelpedokumenter utarbeidet til intern bruk som underlagsmateriale (faglig grunnlag) for de vurderinger og konklusjoner som trekkes i konsekvensutredningen. Bane NOR er som statsforetak en selvstendig aktør, og står selv for sine vurderinger av meroffentlighet.