Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1412 (2016-2017)
Innlevert: 30.06.2017
Sendt: 30.06.2017
Besvart: 14.07.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Eirik Sivertsen (A)

Spørsmål

Eirik Sivertsen (A): Det bes om en sammenstilling i tabell over alle bompengeproposisjoner som er lagt fram i stortingsperioden 2013-2017 (utenom bypakker) med statlig bidrag, bompengebidrag og samlet kostnad (alle tall i 2017 kr). Der disse prosjektene er omtalt i NTP 2014-2023 og SVVs handlingsprogram bes det om at disse beløpene (2017 kr) sammenstilles på samme måte.
Mener statsråden at bompengeandelen i nye veiprosjekter (holdt utenom bypakkene) har gått ned i perioden?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Regjeringens politikk gjør at stort sett samtlige veiprosjekt vedtatt i denne stortingsperioden vil ha lavere bompengeandel enn det som lå til grunn i planer fra Stoltenberg II-regjeringen. Jeg har merket meg at Arbeiderpartiet og representanten Sivertsen har stemt imot mesteparten av disse bompengekuttene, og at Arbeiderpartiet i sin alternative NTP varsler at bompengekuttene skal reverseres.
God infrastruktur binder landet sammen, gjør hverdagen enklere og tryggere, og bidrar til økonomisk velstand og vekst. Dagens regjering har derfor prioritert utvikling av landets infrastruktur. Samferdselsdepartementets budsjett har økt fra rundt 41 mrd. kr i 2013 til rundt 63 mrd. kr i 2017. Veksten i bevilgninger til formål innen Nasjonal transportplan har vært tilnærmet dobbelt så høy i denne stortingsperioden sammenlignet med de foregående perioder hvor Arbeiderpartiet satt i regjering. Samtidig betaler bilistene samlet sett mindre i bilrelaterte avgifter nå sammenlignet med 2013. Utviklingen tilsier at det nå er en positiv balanse mellom det bilistene betaler inn i bilrelaterte avgifter, og det offentliges bevilgninger til veiformål. Bilistene er med andre ord ikke lenger en melkeku, og regjeringen har vist sterkere vilje og evne til å prioritere samferdsel innenfor de budsjettrammene som har vært tilgjengelig. Dette er positivt for landets bilister og alle andre brukere av veiinfrastrukturen.
Regjeringens forslag til Nasjonal transportplan 2018-29 ble nylig behandlet i Stortinget. Planen legger opp til at det skal brukes rundt 1064 milliarder kroner til investeringer i, samt drift og vedlikehold av, infrastrukturen de neste 12 årene. Det er verdt å merke seg at hele veksten i satsinger kommer fra økte statlige bevilgninger, mens andelen bompenger vil gå ned sammenlignet med den NTP som ble fremlagt under forrige regjering. Det er i tråd med regjeringens målsetning om å øke satsingen på infrastruktur, men redusere andelen bompenger.
I denne stortingsperioden har omfanget av bompenger blitt lavere enn hva Stoltenberg II-regjeringen la opp til i NTP 2014-2023. Bompengegjelden i en rekke prosjekter er slettet som følge av ekstraordinære statlige bevilgninger. En rekke prosjekter har fått økte statlige bevilgninger. Regjeringen har sammen med KrF og Venstre fått på plass en ordning hvor staten øker den statlige finansieringen i eksisterende bomprosjekt, mot at takstene reduseres og bomprosjekter innlemmes i bompengereformen. Jeg konstaterer at Arbeiderpartiet har stemt imot mange av regjeringens forslag til bompengekutt, og at Arbeiderpartiet i sin alternative NTP la opp til å øke bompengenivået sammenlignet med regjeringens forslag.
Vedlagte tabell viser alle bompengeprosjekter vedtatt i perioden oktober 2013 - juni 2017. Statlige midler og bompengebidrag som forutsatt i stortingsproposisjonene er spesifisert, og bompengeandel er beregnet. Tilsvarende informasjon for de samme prosjektene fra NTP 2014-2023 og Handlingsprogram 2014-2017 (2023) er oppgitt i tabellen. Det er også lagt inn en kolonne som viser anslag for hvordan det økte statlige bidraget fra bompengereformen vil slå inn, gitt at prosjektet innfrir forutsetningene for å motta pengene.
Ut fra oversikten ser en at de fleste prosjektene, når økt statlig bidrag fra bompengereformen er tatt med, har lavere bompengeandel enn det som opprinnelig lå til grunn for NTP 2014-23 og handlingsprogrammet 2014-17. For enkelte prosjekter er bompengeandelen vesentlig lavere som følge av ekstraordinære statlige bidrag. Det gjelder prosjektene E16 Bagn - Bjørgo, E6 Nord-Trøndelag grense - Korgen (Helgeland sør) og E6 Korgen - Bolna (Helgeland nord). For to av prosjektene, E18 Tvedestrand - Arendal og E6 Vindåsliene - Korporalsbrua, har bompengeandelen økt.

Vedlegg til svar:

Lenke til vedlegget i pdf-format