Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1425 (2016-2017)
Innlevert: 01.08.2017
Sendt: 01.08.2017
Besvart: 08.08.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Jeg ber justisministeren redegjøre for hvorfor ikke man stoppet disse, evt. noen, på vei til Kristiansand og klargjøre ressurssituasjonen.
Var ikke samarbeidet mellom politidistriktene godt nok og er ressurssituasjonen årsak til at man ikke hentet inn ekstramannskaper i Agder politidistrikt?

Begrunnelse

Nordisk Front har avholdt ulovlig demonstrasjon i Kristiansand. De ble hindret i Fredrikstad. Hele gruppen forflyttet seg til Kristiansand og marsjerte med faner og flagg. Politiet har blant annet pekt på ressurssituasjonen når de valgte å ikke kalle inn ekstra mannskap.

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Demonstrasjoner av den karakter vi var vitne til i Kristiansand 29. juli vekker naturlig nok et stort engasjement. Nynazister som marsjerer i gatene provoserer og rører ved de fleste av oss.
Samtidig holder vi den grunnlovfestede ytrings- og forsamlingsfriheten høyt. I Norge har man har rett til å ytre seg selv om budskapet kan oppleves både provoserende og bekymringsfullt. Ytrings- og forsamlingsfriheten er en av grunnsteinene i vårt demokratiske samfunn. Etter mitt syn er dette blant våre grunnleggende norske verdier.
Det er ikke politiets oppgave å utøve noen form for meningssensur gjennom å nekte demonstrasjoner. Politiets primæroppgave i denne sammenheng vil være å sikre at ulike ytringer, som en demonstrasjon, kan skje uten at det går ut over sikkerheten.
Politidirektoratet opplyser at det var opprettet forsterket grensekontroll med styrker fra Øst politidistrikt og Politiets utlendingsenhet. Til sammen 19 personer ble stanset ved Ørje, Svinesund og Horten. Øst politidistrikt hadde god dialog med andre mulige berørte politidistrikt og det ble sendt ut tre meldinger via Politiets Alarm- og Varslingssystem (PAV) til politidistrikt og særorgan.
Politidirektoratet opplyser videre at Agder politidistrikt, på bakgrunn av at man kunne stå overfor en demonstrasjon som kunne få stor negativ oppmerksomhet blant publikum, besluttet å kalle inn ekstra mannskaper fra eget distrikt. Da Agder politidistrikt ble kjent med at Kristiansand var aktuelt sted for gjennomføring av demonstrasjonen anså man at tidsbruk ved forflytning av mannskaper fra Øst politidistrikt var for lang. Dette, kombinert med at man ikke hadde informasjon om ankomst av potensielt voldelige mot demonstranter, gjorde at man mente å ha tilstrekkelig med egne mannskaper til å håndtere situasjonen.
Politiets primæroppgave i denne sammenheng er å sikre at ulike ytringer, som en demonstrasjon, kan skje uten at det går ut over sikkerheten. Samarbeidet mellom politidistriktene fungerte godt og personer som det var grunn til å frykte kunne true sikkerheten, ble håndtert ved grensen.
Ut fra Politidirektoratets redegjørelse mener jeg at samarbeidet mellom politidistriktene var godt. Agder politidistrikt vurderte å ha tilstrekkelige med egne mannskaper. Politimesteren i Agder åpner i ettertid for at hendelsen kunne vært håndtert annerledes, men at den nå vil bli grundig evaluert og at evalueringen vil deles med politiet i hele Norge.
Gitt forutsetningene for denne krevende saken har jeg full tillit til de politifaglige vurderinger som ble gjort. Samtidig er det betryggende å registrere at politiet selv tar initiativ til å evaluere sin egen innsats med det som mål å bli stadig bedre.