Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1433 (2016-2017)
Innlevert: 01.06.2017
Sendt: 02.08.2017
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart: 09.08.2017 av olje- og energiminister Terje Søviknes

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Vil statsråden sørgje for at garden Lyngheim– og eventuelt andre gardar og husstandar i liknande situasjonar - får midlar til permanent flytting?

Begrunnelse

Garden Lyngheim ligg under fjellområdet Mannen i Rauma kommune i Møre og Romsdal - eit særs rasutsett område. På grunn av lovverket får dei som driv garden verken byggje ut garden eller dekt kostnadar til evakuering ved store rørsle i fjellområdet Mannen. Familien har fleire gongar måtte rømme frå gard og hus når farenivået har vorte vurdert som for høgt. Både forsikringsselskapet og naturskadeerstatningslova krev at skaden allereie har skjedd for at nokon skal få erstatning, noko som ikkje er tilfellet her. Kostanden ved å måtte evakuere når det er bevegelse, er ikkje den einaste byrden familien opplever. Grunna byggteknisk forskrift (TEK17) får ikkje gardbrukarane utvide drifta slik dei ønskjer, grunna den same rasfaren. Eg meiner det offentlege burde stille opp med midlar til permanent flytting av garden. Då vil garden òg kunne vidareutviklast slik gardbrukarane sjølve også ønskjer. Dette handlar om å finne ei praktisk og fornuftig løysing på ein vanskeleg situasjon, til det beste både for enkeltmenneska som er involverte, for matproduksjonen og gardsdrifta sin del, samt for lokalsamfunnet.

Terje Søviknes (FrP)

Svar

Terje Søviknes: Jeg har stor forståelse for at beboerne på gården Lyngheim opplever situasjonen som vanskelig, og at ikke minst gjentatte evakueringer er krevende.
Lyngheim ligger under den såkalte "Veslemannen" som er en del av det større fjellpartiet Mannen i Rauma kommune. Mannen har hatt døgnkontinuerlig overvåkning siden 2009. Etter at det ble oppdaget urovekkende stor bevegelse i det mindre objektet "Veslemannen" har NVE siden høsten 2014 etablert særskilt overvåkning og varsling for dette objektet.
I tillegg til overvåkning og varsling har NVE nå klargjort for tilførsel av vann i nedbørsperioder når det er store bevegelser i fjellet. Dette tiltaket vil ha til hensikt å få utløst et skred, og dermed få avklart situasjonen.
NVE bistår kommunene i arbeidet med å forebygge flom- og skredrisiko innenfor områdene farekartlegging, arealplanlegging, fysiske sikringstiltak, overvåkning/varsling og støtte til håndtering av hendelser.
Når det gjelder større skredfarlige fjellpartier, der sikringstiltak ikke er mulig, mener jeg at overvåkning og varsling normalt vil være den mest rasjonelle løsningen. Jeg ser det på denne bakgrunn ikke som aktuelt at staten nå skal bidra med midler til flytting av gården Lyngheim.
I begrunnelsen for spørsmålet, gis det uttrykk for at gården Lyngheim ikke kan få utvidet driften på grunn av faren for skred. Til orientering har Kommunal- og moderniseringsdepartementet mottatt innspill på at det er ønskelig å endre regelverket slik at eiendommer som er utsatt for fare for fjellskred likevel, under visse vilkår, kan utvides/endres. Dette vil bli vurdert nærmere.