Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1434 (2016-2017)
Innlevert: 01.08.2017
Sendt: 02.08.2017
Besvart: 10.08.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Heidi Greni (Sp)

Spørsmål

Heidi Greni (Sp): Hvordan har KMD vært involvert i prosessen med og kvalitetssikringen av byggeprosjektet for Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB), er statsråden enig i kritikken fra departementsråden i KMD, hvilke endringer mener statsråden eventuelt må til, hva har han foretatt seg så langt og hva har han eventuelt tenkt å foreta seg i denne saken?

Begrunnelse

I brev til Justisdepartementet (JD) og Finansdepartementet (FD) av 27. juni 2017, peker departementsråd i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) på flere kritikkverdige forhold ved følgeforskningsprosjekt om byggeprosjektet for Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB). Departementsråden skriver blant annet at:

«Temaet for prosjektet ligger innenfor KMD sitt ansvarsområde, uten at vi i det hele tatt har blitt involvert. Det er også problematisk når man unnlater å ta inn over seg regjeringens arbeid gjennom flere år og nylig fattede konklusjoner på dette saksfeltet».

Mandatet til følgeforskningsprosjektet beskrives som ubalansert:

«Vi oppfattet omtalen av Statsbygg og statlige byggeprosjekter generelt, som unyansert og med en negativ undertone. Dagens modell for PNB framstilles på sin side udelt positiv».

Om mandatet sies det videre at:

«[e]t mandat for et forskningsprosjekt må være nøytralt og kunnskapssøkende. I dette tilfellet kan mandatet tolkes som en bestilling av et bestemt resultat»

og at

«[m]andatet for følgeforskningsprosjektet overser fullstendig at regjeringen allerede har innført en ny modell for håndtering av statlige byggeprosjektet».

Forrige justisminister viste til at Taraldrud utpekte seg som klart beste tomt, at Grønmo ville innebære høyere kostnader. Imidlertid sier departementsråden i brevet at
«P50 for Grønmo (og Grønmo minimum) i KS1-rapporten var for øvrig vesentlig lavere enn 2,8 mrd. kroner. Det kan synes som at dette betyr at «design to cost» for det prosjektet som nå gjennomføres, har lagt til grunn en P50 for et annet og dyrere prosjektalternativ."

Departementsråden kritiserer videre framgangsmåten ved innleie av Metier AS for å ivareta ledelsen av forprosjektet, og etterspør dokumentasjon på at prosjektledelsen er anskaffet i tråd med regelverket.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Bygge- og eiendomspolitikk i statlig sivil sektor er mitt ansvarsområde. Dette innebærer blant annet å utarbeide regelverk for byggeprosjekter. Innenfor dette regelverket har departementene selv ansvar for sine prosjekter. Ansvaret for arbeidet med Politiets nasjonale beredskapssenter ligger hos Justis- og beredskapsdepartementet, herunder også kvalitetssikring av prosjektet.
Brevet stortingsrepresentant Greni viser til gjelder kommentarer til et følgeforskningsoppdrag om byggeprosjektet for Politiets nasjonale beredskapssenter, sammenlignet med andre modeller for organisering og gjennomføring av statlige byggeprosjekter. Det er viktig at KMD blir involvert i utredningsarbeid som angår vårt ansvarsområde.
Brevet tar ikke opp konkrete forhold ved selve byggeprosjektet for nytt beredskapssenter eller senterets lokalisering. Det er heller ingen uenighet mellom justis- og beredskapsministeren og meg om lokalisering og bygging av beredskapssenteret.