Skriftlig spørsmål fra Odd Omland (A) til næringsministeren

Dokument nr. 15:1435 (2016-2017)
Innlevert: 02.08.2017
Sendt: 02.08.2017
Besvart: 09.08.2017 av næringsminister Monica Mæland

Odd Omland (A)

Spørsmål

Odd Omland (A): Det er nå ett år siden ny lov om offentlige anskaffelser ble vedtatt og en ny veiledning for reservasjon for ideelle skal utarbeides. Stortingets ønske om å utnytte handlingsrommet fullt ut forutsetter en veiledning ut over TSB.
Kan statsråden svare konkret på hvordan juridisk ekspertise, den ekspertise som også Stortinget la vekt på i sin behandling, blir trukket inn i den videre prosess – og kan statsråden være konkret på hvor raskt veiledningen vil være på plass?

Begrunnelse

I forbindelse med behandlingen av ny lov om offentlige anskaffelser, jfr. Innst. 358 L (2015–2016), understreket komiteen den store betydning ideelle organisasjoner har som leverandører av helse- og sosialtjenester i Norge, og komiteen så det som viktig å utnytte det handlingsrommet som EØS-regelverket gir for å legge til rette for at ideelle organisasjoner i så stor grad som mulig skal kunne tilby slike tjenester.
Samtidig som komiteen understreket behovet for at det norske regelverket fullt ut utnytter handlingsrommet som EUs regelverk til enhver tid gir, ble regjeringen bedt om å innhente en ekstern juridisk vurdering av handlingsrommet.
Denne utredningen, Fløistad-utredningen, foreligger nå. Denne viser at det er handlingsrom for fortsatt reservasjon. Det nasjonale handlingsrommet i dette spørsmålet påvirkes av overordnede EU-rettslige prinsipper, og at disse ikke har falt bort ved det nye direktivet. Det sies i utredningen at:

«På denne bakgrunn synes det samlede rettskildebildet å tale for at verken opphevingen av skillet mellom prioriterte og uprioriterte tjenester og innføringen av light touch-regimet for helse- og sosialtjenester med en egen artikkel 77 om reservasjonsadgang i bestemte tilfeller, er avgjørende for tolkningen. Samlet er derfor konklusjonen at prinsippene om likebehandling og konkurranse for så vidt gjelder reservasjonsadgangen for ideelle leverandører av helse- og sosialtjenester ikke er endret ved direktiv 2014/24/EU.»

Det er kjent at disse prinsippene setter grenser for reservasjonsadgangen, slik også tidligere rettspraksis fra EU-domstolen har vist.
Lov om offentlige anskaffelser ble vedtatt av Stortinget 9. juni 2016, og den trådte i kraft 1. januar 2017. Utredningen forelå 8. mars 2017.
Stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal (KrF) stilte i dokument nr. 15:1283 (2016-2017) spørsmål om statsråden kan gjøre rede for regjeringens videre arbeid og oppfølging av utredningen og Stortingets intensjoner og føringer. I svar av 20. juni 2017 fremgår det at regjeringen har begynt oppfølgingen av Fløistads utredning. Oppfølgingen vil skje gjennom utarbeidelse av veiledning om reservasjonsadgangen. Regjeringen vil utarbeide en generell veiledning om reservasjonsadgangen, og en mer spesifikk veiledning hvor det tas utgangspunkt i et utvalgt tjenesteområde og hvor det ses nærmere på hvordan kontrakter kan reserveres på dette feltet. Regjeringen har i denne forbindelse valgt å fokusere på tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
Det er nå ett år siden ny lov om offentlige anskaffelser ble vedtatt, og det forutsettes at regjeringen holder et høyt tempo i gjennomføringen av Stortingets vedtak. Det forutsettes, i tråd med Stortingets ønske, at statsråden med sitt svar til Hjemdal ikke mener at det bare skal gis detaljert veiledning for TSB, men også for andre viktig områder.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Ved behandlingen av lov om offentlige anskaffelser, ga Stortinget uttrykk for at det norske regelverket full ut skal benytte det handlingsrommet som EUs regelverk gir for å legge til rette for bruk av ideelle aktører som leverandører av helse- og sosialtjenester. Dette har også Regjeringen vært opptatt av. Departementet innhentet på denne bakgrunnen en utredning fra advokat Karin Fløistad i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS.
Utredningen argumenterer for at det eksisterer et handlingsrom for å reservere kontrakter for ideelle aktører. Fløistad uttaler imidlertid også at utredningens konklusjon på dette punktet ikke er ukontroversiell og at andre har konkludert motsatt. Som nevnt i svaret til stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal, i dokument nr. 15:1283 (2016-2017), er det her tale om et område hvor det er vanskelig å finne løsninger med høy grad av rettslig sikkerhet. Arbeidet er derfor krevende.
Oppfølgingen av utredningen skjer gjennom utarbeidelse av veiledning på området. Denne veiledningen skal utformes både i form av generell veiledning og en mer spesifikk veiledning med utgangspunkt i ett utvalgt tjenesteområde. Den generelle veiledningen vil omhandle krav og problemstillinger som vil være relevant for alle områder hvor handlingsrommet kan anvendes, inkludert sykehjemstjenester og andre helse- og omsorgstilbud. Veiledningen vil søke å gi konkrete eksempler og illustrasjoner på hvordan handlingsrommet kan benyttes i praksis. Departementet har fått innspill fra de relevante fagdepartementene på at det særlig vil være aktuelt å se nærmere på handlingsrommet i forbindelse med konkurranser innen tjenestefeltet tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Dette tjenestefeltet vil derfor behandles i den mer spesifikke veiledningen. Eksemplene i den spesifikke veiledningen vil likevel ha overføringsverdi til andre tjenestefelt hvor handlingsrommet kan vurderes benyttet. Den samlede veiledningen vil derfor ikke være begrenset til dette ene tjenesteområdet.
Departementet samarbeider tett med de relevante fagdepartementene og fagmiljøene, samt innhente annen ekspertise hvis det er nødvendig. Regjeringen er også av den oppfatning at ideell sektor skal involveres i arbeidet. Det er derfor avholdt dialogmøte med aktørene hvor Fløistad-utredningen ble diskutert. I etterkant av dialogmøtet ble det sendt ut en forespørsel til de ideelle aktørene der vi blant annet ber om innspill på tjenesteområder - utover tverrfaglig spesialisert rusbehandling - hvor de ideelle aktørene mener at de er særlig egnet til å levere de aktuelle tjenestene. Departementet har satt fristen for innspill til 4. september.
Regjeringen er opptatt av fremdriften i arbeidet med veiledningen om reservasjonsadgangen, og departementet tar sikte på at veiledningen vil kunne publiseres innen utgangen av 2017.