Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1442 (2016-2017)
Innlevert: 03.08.2017
Sendt: 03.08.2017
Besvart: 15.08.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Vil regjeringen vurdere Helse Midt- Norge sin anbudsprosess etter at 16 behandlingsplasser forsvinner fra LHL- klinikken Røros og Betania Malvik rehabiliteringssenter risikerer å tape nær 100 arbeidsplasser, og sørge for at foretakets anbudspraksis støtter opp under Stortingets mål om vekst i bruk av ideelle organisasjoner og vil statsråden sørge for beslutningen om tildeling avventes inntil Betania Malvik sin klage til KOFA er behandlet?

Begrunnelse

Da Helse Midt- Norge (HMN) nylig tildelte avtalene for spesialisert rehabilitering for fire år fremover falt Betania Malvik helt ut av listen og Klinikken til Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) på Røros mistet avtalen for sykelig overvekt. Tilbudene som frem til nyttår blir gitt i Malvik og på Røros blir fordelt på andre private aktører, de fleste kommersielle. I anbudsdokumentene presiseres det at ikke er vekting og prioritering av kriterier.
Stortinget gjorde den 09.12.2016 i forbindelse med behandling av dokument 8:85 S (2016-2016) følgende vedtak:

"Stortinget ber regjeringen fastslå et mål om vekst i andelen av den samlede helse- og omsorgssektoren som skal være organisert og drevet som ideell virksomhet, og på egnet målte legge fram for Stortinget en plan med kortsiktige og langsiktige tiltak for å oppnå dette."

Spørsmålsstiller mener det er oppsiktsvekkende om helseforetakene ikke har fått i oppdrag å følge opp denne målsettingen, og tvert om gjør andelen med ideelle tilbydere mindre til fordel for en økning i kommersielt drevne helsetilbud. Det er også viktig at helseforetakets endelige beslutning om tildeling ikke blir gjort før klagen fra Betania Malvik er behandlet i KOFA.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg mener at private aktører, både ideelle og kommersielle, er viktige supplement til den offentlige helsetjenesten. Jeg har gitt de regionale helseforetakene i oppdrag å øke bruken av private aktører i helsetjenesten. Flere ulike tilbydere kan løse oppgavene på ulike måter. Dette gir grunnlag for innovasjon og nytenkning, og det gir brukerne flere valgmuligheter. Det er et mål for regjeringen å øke bruken av ideelle virksomheter i helse- og omsorgstjenesten. Dette må likevel skje innenfor rammen av regelverket for offentlige anskaffelser.
Som en oppfølging av Stortingets behandling av den nye loven om offentlige anskaffelser, innhentet regjeringen en nærmere utredning av handlingsrommet for bruk av ideelle leverandører. Denne utredningen legger til grunn at det på visse vilkår kan være anledning til å reservere konkurranse om kontrakter for ideelle virksomheter. Regjeringen har satt i gang et arbeid for å vurdere hva som ligger i dette handlingsrommet. Det er for tidlig å konkludere på dette, men sannsynligvis er dette handlingsrommet snevert.
Når det gjelder den konkrete anskaffelsen av rehabiliteringstjenester i Helse Midt-Norge så oppgir Helse Midt-Norge at de ved valg av tilbud har vektlagt kvalitet (i henhold til kravspesifikasjonen i anbudsdokumentene), tilgjengelighet og helhetlig tjenestetilbud i helseregionen, samt kostnader. Helse Midt-Norge RHF mener at konkurransen har medført gode kvalitative tilbud, med økning av legespesialistkompetanse, tydeligere innhold, organisering og metoder i behandlingstilbudet, mer individuelt tilrettelagte pasientopphold, bedre utnyttelse av tiden under rehabiliteringsoppholdet og bedre grunnlag for økt samhandling med kommunene. Konkurransemessig mener Helse Midt-Norge RHF at konkurransen har medført mer effektiv ressursbruk.
Det er mitt inntrykk at Helse Midt-Norge RHF har arbeidet grundig med denne anskaffelsen.
Jeg har imidlertid merket meg at Betania Malvik har valgt å klage sin sak inn for KOFA. Det gir en anledning for begge parter til å få saken rettslig vurdert. Helse Midt-Norge RHF har allerede tildelt og signert kontrakter med de enkelte leverandørene.