Skriftlig spørsmål fra Trond Giske (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:1444 (2016-2017)
Innlevert: 03.08.2017
Sendt: 04.08.2017
Besvart: 14.08.2017 av finansminister Siv Jensen

Trond Giske (A)

Spørsmål

Trond Giske (A): Kan finansministeren garantere at omorganiseringen som nå skjer i SSB, ikke vil svekke tilstedeværelsen i Kongsvinger, og at 60/40-balansen vil opprettholdes?

Begrunnelse

Andelen ansatte i Kongsvinger har gått tilbake de siste årene. Balansen har vært 60 prosent av de ansatte i Oslo og 40 prosent på Kongsvinger. SSB-Kongsvinger er nå nede i 37,5 prosent. De ansatte gir uttrykk for bekymring rundt den omorganiseringen som nå skjer i SSB. Mange er usikre på framtiden og frykter at faste, stabile statsoppdrag bortfaller og erstattes av mer usikre, oppdragsfinansierte markedsoppgaver som er avhengig av eksterne bestillere. Ett eksempel er forslaget om å flytte hele seksjonen for inntekt og lønn fra Kongsvinger til Oslo, som betyr å rive opp et etablert fagmiljø. SSB-Kongsvinger er et suksess-eksempel på utflytting av statlige arbeidsplasser. Det er solide fagmiljøer, og å styrke SSB-Kongsvinger med flere faglige oppgaver og etablere nye satsingsområder, vil ikke by på problemer. I tillegg har SSB-Kongsvinger lokaliteter som har større kapasitet enn det som blir utnyttet i dag.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Andelen av antall ansatte mellom Kongsvinger og Oslo har holdt seg stabil siden slutten av 1990-tallet. Mindre svingninger har skyldtes variasjoner i konkrete aktiviteter som folke- og boligtellingen og andre store enkeltprosjekter. Forskjeller i den naturlige avgangen fra medarbeidere som nærmer seg pensjonsalder mellom de to lokaliseringene og kompetansemessige ulikheter kan også påvirke forholdet.
Styringssignalene fra Finansdepartementet formidles i hovedsak gjennom departementets budsjettproposisjon og årlig tildelingsbrev. Departementet har i de siste årene understreket at SSB skal konsentrere virksomheten om sine kjerneoppgaver, herunder om produksjon av relevant og pålitelig statistikk av høy kvalitet. Det skal samtidig legges betydelig vekt på kostnadseffektivitet i organisasjonen og hvordan oppgavene løses.
SSBs ledelse og styre har ansvar for å tilpasse virksomheten innenfor gitte rammer. Ledelsen i SSB har nylig satt i gang et omfattende moderniseringsprogram av statistikkproduksjonen og en omorganisering av statistikkavdelingene fra 1.1 2017. Det vurderes også endringer i Forskningsavdelingen og flytting av seksjoner og arbeidsoppgaver mellom Oslo og Kongsvinger med sikte på å etablere sterke kompetansemiljøer begge steder, og med noe mer tematisk spesialisering. SSBs ledelse opplyser til departementet at det ikke er lagt opp til vesentlige endringer i fordelingen av ansatte mellom Oslo og Kongsvinger som følge av pågående organisasjonsendringer.
Regjeringen er opptatt av å utnytte sterke og gode kompetansemiljø i ulike deler av landet. Det er bakgrunnen for at regjeringspartiene, sammen med Venstre, har utarbeidet en plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser som ble lagt frem som et vedlegg til St. Meld 18 (2016–2017) Berekraftige byar og sterke distrikt. Dette er også bakgrunnen til at Regjeringen i 2014 reviderte og tydeliggjorde det mest sentrale verktøyet innenfor lokaliseringspolitikken, Retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon.