Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1446 (2016-2017)
Innlevert: 04.08.2017
Sendt: 04.08.2017
Besvart: 21.08.2017 av finansminister Siv Jensen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Gitt at man skal øke skattene med 15 milliarder kroner, hvorav 5 milliarder er formueskatt, 5 milliarder er avgifter, 2 milliarder er inntektsskatt og 3 milliarder er rentebegrensning/finansskatt, hvor mye mer enn i dag må selskaper og enkeltpersoner i hvert fylke anslagsvis betale i skatter og avgifter?

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Hvordan provenyet av skatte- og avgiftsendringer fordeles geografisk, avhenger av hvilke konkrete skatte- og avgiftsendringer det gjelder. Selv med en tilstrekkelig spesifikasjon av henholdsvis de konkrete skatteendringene og avgiftsendringene utfører ikke departementet den typen beregninger som representanten Flåtten etterspør. Se for eksempel svar på spørsmålene 24, 100 og 101 fra Senterpartiet til Revidert nasjonalbudsjett 2017 og svar av 20. juni på skriftlig spørsmål 1273 fra stortingsrepresentant Snorre Serigstad Valen.
En viktig grunn er at departementets anslag er basert på makroøkonomiske fremskrivninger som ikke er detaljerte nok til å lage anslag fordelt på geografi. Derfor er blant annet modellapparatet som brukes til anslag på endringer i personskatter, Statistisk sentralbyrås modell LOTTE-Skatt, ikke egnet til å lage anslag etter geografisk område.
I SSBs skattestatistikk publiseres faktisk utlignet skatt fordelt på fylker, jf. for eksempel tabell 2.2 i vedlegg 2 til Prop. 1 LS (Skatter, avgifter og toll 2017). En sjablongmessig fordeling av proveny fra anslåtte skatteendringer basert på slike tall vil imidlertid bli upresis. Finansdepartementet har heller ikke tilstrekkelig informasjon til å kunne fordele anslag ved endringer i rentebegrensning/finansskatten eller endringer i avgifter på fylker på en faglig tilfredsstillende måte.