Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1452 (2016-2017)
Innlevert: 07.08.2017
Sendt: 07.08.2017
Besvart: 11.08.2017 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Kan jeg be om beregning på hvor mye lenger en person, som med dagens regler har opptjent akkurat nok til å gå av med pensjon ved fylte 62 år, må stå i arbeid for å ta ut pensjon fra fylte 67 år, dersom reallønnsveksten anslås hhv 0,5-1-1,5 og 2 pst. høyere enn hva den viser seg å bli, og med utgangspunkt i at delings- og forholdstall beregnes som i dag, men at vilkårsprøvingen legges om slik at fremskrivingen av pensjon for den som går av tar utgangspunkt i anslag for fremtidig lønns- og prisvekst?

Begrunnelse

Arbeiderpartiet har foreslått å reversere sitt eget initiativ under den rødgrønne regjeringen om å regulere pensjoner med lønnsvekst fratrukket 0,75 pst. Aps siste standpunkt innebærer at pensjoner skal reguleres med gjennomsnitt av lønns- og prisvekst, som på sikt antas å gi pensjonistene det samme utbetalt som dagens regulering. Muligheten til å ta ut pensjon fra fylte 62 år er i dag knyttet til om en har tjent opp tilstrekkelige rettigheter til at pensjonen fra fylte 67 år minst er på nivå med minstepensjon.
I dag kan dette beregnes med sikkerhet fordi den relative forskjellen mellom reguleringen av minstepensjon og vanlig alderspensjon er kjent på uttakstidspunktet. Med Arbeiderpartiets forslag må beregningen gjøres på grunnlag av usikre anslag på fremtidig pris-og lønnsvekst. For de forholdsvis få år det er snakk om, kan anslagene avvike mye fra den faktiske utviklingen, blant annet som følge av nasjonale og internasjonale konjunkturer.