Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til finansministeren

Dokument nr. 15:1450 (2016-2017)
Innlevert: 06.08.2017
Sendt: 14.08.2017
Besvart: 14.08.2017 av finansminister Siv Jensen

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Er det virkelig slik at finansministeren ikke kommer til å kreve erstatning for tapte avgiftsinntekter fra aktører som bevisst har unndratt engangsavgift og er det slik at statsråden ikke kommer til å slå ned på aktører på vegne av forbrukere som er blitt utsatt for villedende markedsføring?

Begrunnelse

På ny er det avslørt juks med bilprodusenters måling av utslipp av CO2, NOx og partikler. Fra før er vi kjent med «Dieselgate» som har ført til at en rekke stater har gått til søksmål mot aktører i bilbransjen som har drevet med juks. Fra den norske staten er det ikke kommet noen juridiske reaksjoner.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Jeg har ved brev 2. januar 2017 tidligere besvart et spørsmål til skriftlig besvarelse fra representant Holmås om denne problemstillingen, og viser innledningsvis til dette.
Engangsavgiften på personbiler beregnes på bakgrunn av kjøretøyenes egenvekt, og utslipp av CO2 og NOX. Dersom grunnlagsdataene som lå til grunn for avgiftsberegningen viser seg å være gale vil dette i utgangspunktet føre til omberegning og krav om etterbetaling av avgift.
Grunnlagsdataene som benyttes ved avgiftsberegningen hentes fra motorvognregisteret, som igjen er basert på den felleseuropeiske typegodkjenningen. Det er veimyndighetene som er ansvarlig for opplysningene i motorvognregisteret, og slik bør det være siden det er de som besitter den kjøretøytekniske kompetansen. Dette innebærer også at omberegninger av avgift i utgangspunktet forutsetter at veimyndighetene endrer grunnlagsdataene som lå til grunn for avgiftsberegningen.
Den normale fremgangsmåten for å inndrive unndratt avgift er gjennom etterberegning av den avgiftspliktige. I den forbindelse kan det også ilegges tilleggsavgift dersom det foreligger forsettlig eller uaktsom overtredelse fra den avgiftspliktiges side. Som hovedregel skal kravet rettes mot den som har meldt kjøretøyet til registrering. Det vil i de fleste tilfelle si forhandlerleddet. Som det fremgår av mitt svar 2. januar 2017 har Volkswagen-konsernet bedt de nasjonale myndighetene om å rette krav som følge eventuelle oppjusteringer av kjøretøyenes CO2-verdier direkte til konsernet.
Så langt er det ikke vurdert om fabrikantene kan gjøres ansvarlige for eventuell avgiftsunndragelse på erstatningsrettslig grunnlag. Dette vil i utgangspunktet bare være aktuelt dersom avgiften ikke inndrives på ordinær måte, og gjenstand for et slikt krav vil i så fall være den avgift som er unndratt.
Når det gjelder følgene av eventuelle brudd på norsk miljø- og forbrukerlovgivningen sorterer dette under andre myndigheter enn Finansdepartementet. Det samme gjelder eventuelle erstatningsrettslige krav som måtte oppstå som følge av dette. Det kan i denne sammenheng nevnes at det forliket som ble inngått i USA mellom offentlige myndigheter og Volkswagen etter avsløringene om juks med avgasstestene, ikke knytter seg til avgiftsunndragelse. Det samme gjelder rekken av søkmål mot Volkswagen fra ulike private aktører.
Finansdepartementet har på bakgrunn av ditt spørsmål bedt Skattedirektoratet om en oppdatering av hva som har skjedd i EU og i Norge etter Volkswagen-saken og de øvrige sakene relatert til juks/manipulering med utslippsverdier.
Skattedirektoratet har vært i kontakt med Statens vegvesen, som opplyser at EU den siste tiden primært har vært opptatt av innfasingen av nye krav og prosedyrer for måling av avgasser som skjer fra september i år. Hensikten er å få på plass tester som bedre gjenspeiler de reelle utslippene.
Når det gjelder oppfølgingen av Volkswagen-saken, opplyser Statens Vegvesen at fabrikanten har påtatt seg å modifisere alle berørte biler slik at utslippsverdiene kommer i overenstemmelse med maksimalverdiene i typegodkjenningen. Ombyggingene er testet og godkjent av typegodkjennings-myndighetene i EU. Arbeidet med å modifisere de berørte bilene pågår fortsatt. Vegdirektoratet har løpende kontakt med den norske importøren om dette. Eventuelle avgiftsmessige reaksjoner vil vurderes når dette arbeidet er utført.
Skattedirektoratet har vært også vært i kontakt med Økokrim, som melder at de følger internasjonale fora hva gjelder etterforskningen i utlandet, men at de ikke har kommet med noen reaksjoner i saken så langt.