Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:1454 (2016-2017)
Innlevert: 07.08.2017
Sendt: 07.08.2017
Besvart: 11.08.2017 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Hvilke tiltak har ministeren satt i verk sammen med helseministeren for at tjenestene skal kunne følge opp ungdom med psykisk sykdom under barnevernets omsorg tidligere og bedre koordinert og hva vil ministeren gjøre for å forbedre mulighetene til bedre samarbeid mellom etatene i slike ekstreme tilfeller?

Begrunnelse

I Kristiansand har vi nylig hatt en tragisk hendelse knyttet til drap av en tilfeldig ung jente, begått av en mindreårig som har vært i kontakt med bl.a. barnevern og spesialisthelsetjenesten.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Stortingsrepresentanten viser i sitt spørsmål til den tragiske hendelsen i Kristiansand i sommer, der en ung jente ble drept. Vi må på alle nivåer og i alle instanser med ansvar innenfor barnevern og helse gjør vårt ytterste for å hindre at slike hendelser skjer igjen.
Jeg er opptatt av at flere barn i barnevernet skal få hjelp som er tilpasset de behovene de har. Tilbudet om psykisk helsehjelp må bli bedre enn det har vært. Det er godt dokumentert at omfanget av psykiske helseproblemer er betydelig høyere blant barn i barnevernet enn blant barn for øvrig. Godt samarbeid og samordning mellom barnevernet og de psykiske helsetjenestene er avgjørende for at disse barna skal få den hjelpen de trenger.
Det er de siste årene gjort flere grep for å styrke tilbudet til barn i barnevernet og samarbeidet mellom barnevernet og helsetjenestene. Barne- og likestillingsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har gitt flere felles oppdrag til sine underliggende direktorater, Bufdir og Helsedirektoratet.
Jeg vil særlig trekke frem følgende:

-Direktoratene har sammen gitt ut et rundskriv som avklarer tjenestenes ansvar og plikt til å samarbeide. Det skal også utvikles nasjonale føringer for innholdet i samarbeidsavtaler mellom barnevernet og helsetjenestene på kommunalt og statlig nivå.
-Det er innført krav om at alle barnevernsinstitusjoner skal ha en egen helseansvarlig som ivaretar samarbeidet med den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten.
-Det utvikles nå et digitalt opplæringsprogram som skal gi ansatte i barnevernsinstitusjoner bedre kompetanse til å fange opp barn og ungdom med behov for psykisk helsehjelp på et tidlig tidspunkt. Opplæringen starter i 2018.
-De regionale helseforetakene fikk i oppdrag i 2015 å sørge for strukturer og rutiner slik at barn i barnevernsinstitusjoner får nødvendig utredning og behandling for psykiske lidelser og rusavhengighet.
-Det pågår to pilotprosjekter i skjæringspunktet mellom psykisk helsevern og barnevern, med støtte fra departementet:
Tverretatlig akuttjeneste for barn og unge i Kristiansand og omegn, som innebærer samorganisering av Barnevernsvakta og Akutt ambulant enhet ved Sørlandet sykehus.
Akutten i Nord-Trøndelag, som omfatter samordning av felles akutt- og utredningstilbud for utsatte barn og unge ved BUP ved Sykehuset i Levanger

Selv om det er satt inn mange gode tiltak, er det fortsatt for mange barn som ikke får den hjelpen de trenger. Jeg vil derfor sammen med helseministeren sørge for at innsatsen styrkes ytterligere.
Helsefaglig kompetanse skal bli mer tilgjengelig for barn og ungdom i barnevernet. Ambulante barne- og ungdomspsykiatriske tjenester styrkes fra 2018. De ambulante tjenestene skal tilby utredning og behandling av barn i barnevernsinstitusjonene, samt veilede de ansatte. Vi ønsker også å legge til rette for økt bruk av digitale verktøy, som videokonsultasjoner, som kan gi større kontinuitet i behandling ved at barn lettere kan opprettholde kontakt med helsearbeidere fra hjemstedet, som fastlege, skolehelsetjeneste og behandlere i psykisk helsevern.
Fra høsten 2017 blir det etablert en funksjon som barnevernsansvarlig innenfor helseforetakene. Den barnevernsansvarlige skal bistå det kommunale barnevernet og barnevernsinstitusjonene med generell veiledning og være kontaktperson når barn i barnevernet trenger psykisk helsehjelp. Tiltaket vil også bidra til at helsetjenestene får økt kompetanse om barn i barnevernet. Jeg vil også sammen med helseministeren ta initiativ til at det utvikles mer forpliktende rutiner som sikrer at barn i barnevernet blir utredet for psykiske helseplager. Rutinene skal særlig gjelde saker der barn må flytte i fosterhjem eller institusjon.
Et annet prioritert tiltak er opprettelse av egne omsorgs- og behandlingsinstitusjoner for barn som har store og samtidige behov for psykisk helsehjelp og langvarig omsorg i tiltak utenfor hjemmet. Det tas i første omgang sikte på å etablere to institusjoner i to av Bufetats fem regioner, med planlagt oppstart i løpet av 2018.
Det har vært en positiv utvikling i samarbeidet mellom barnevernet og helsetjenestene, men samordningen av tjenestetilbudet skal bli mer omfattende, mer forpliktende og bedre koordinert. Dette er nødvendig for at barn i barnevernet skal få et tilstrekkelig helsetilbud, og sammen med helseministeren vil jeg sørge for at arbeidet blir høyt prioritert. Arbeidet er en del av barnevernsreformen, og jeg viser også til nærmere omtale av tiltakene i Prop. 73 L (2016-2017) Endringer i barnevernloven.