Skriftlig spørsmål fra Sveinung Rotevatn (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1457 (2016-2017)
Innlevert: 07.08.2017
Sendt: 08.08.2017
Besvart: 24.08.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Sveinung Rotevatn (V)

Spørsmål

Sveinung Rotevatn (V): Vil statsråden gjere noko for å få på plass strakstiltak slik at trafikktryggleiken vert betra langs riksveg 15 på Stårheim?

Begrunnelse

Langs riksveg 15 mellom Røedstranda og Stårheimsneset i Eid kommune er det 80-sone og mykje trafikk, samstundes som vegen i minimal grad er tilrettelagt for mjuke trafikkantar. På den 3,1 kilometer lange strekninga er det heile 14 avkøyringar, ein idrettsplass, ein rasteplass og mange busstopp på kvar side av vegen. Mange av avkøyringane er uoversiktelege, og mange born og unge ferdast langs vegen. Det er ønskje om å få på plass gang- og sykkelveg, men i påvente av dette er det openbart behov for strakstiltak. Eid kommune har spelt inn behovet for dette, til dømes nedsatt fartsgrense langs strekninga, utan å bli høyrt av Statens Vegvesen.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Det skal vere trygt å ferdast i trafikken. Gjennom langsiktig arbeid er trafikktryggleiken styrka i vårt land, og resultata er svært positive.
Rv 15 er ei viktig transportåre. Statens vegvesen opplyser at det har vore få ulykker med personskade på den omtala strekninga. Dei siste ti åra har det vore fem ulykker med personskade, alle med lettare skade. Tre av desse var utforkøyringsulykker med bil, ei var møteulykke med bil og ei var fotgjengarulykke.
Fartsgrensa på strekninga vart sist vurdert hausten 2016 etter ønskje frå Eid kommune. Retningslinene for fastsetjing av fartsgrenser tilseier 80 km/t. Dette skuldast mellom anna at det er for lite sideaktivitet langs vegen til å innføre redusert fartsgrense. Dersom det ikkje er samsvar mellom vegen, vegen sine omgivnader og fartsgrensa, viser erfaringar at det er vanskeleg å få dei køyrande til å respektere fartsgrensa. Reduksjon av fartsgrensa vil derfor truleg gi mjuke trafikantar ein falsk tryggleik. Av omsyn til næringslivet og andre trafikantar sitt behov for rask og effektiv transport, er det heller ikkje ønskeleg å innføre for mykje reduserte fartsgrenser. Ifølgje Statens vegvesen er det alt etablert fartshumpar i Stårheim sentrum, og om lag 800 m gjennom sentrum har fartsgrense 50 km/t.
Det vert no arbeid med ein revisjon av fartsgrensekriteria i Vegdirektoratet. Problemstillingar som vert tatt opp i dette arbeidet vil i den samanhengen bli drøfta i ein større heilskap.