Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1461 (2016-2017)
Innlevert: 08.08.2017
Sendt: 08.08.2017
Besvart: 15.08.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Kan statsråden sørge for at det i den planlagte mulighetsstudien for Oslo Fengsel blir tatt med en vurdering av å ta i bruk fengselsbygningene til utvikling av gründerskap, kunst og kultur?

Begrunnelse

Undertegnede er kjent med at det planlegges iverksatt en mulighetsstudie for alternativ bruk Oslo Fengsel, avd. A, det såkalte «Botsen», etter at det er vedtatt å ikke lenger benytte bygningen til fengsel. Det er etter undertegnedes mening svært viktig at bygningene blir tatt i bruk, og aller helst at det verneverdige området blir gjort tilgjengelig for befolkningen og lokalmiljøet.
I mange år var bygningen Borgen i Bispegaten ved Middelalderparken i Oslo et lavterskel kunst- og kulturentreprenørtilbud der mange hundre band og kunstnere og noen spesialhåndverkere hadde tilhold, og som fungerte som en arena for produksjon og kompetanseutvikling på tvers av kunst og håndverkstradisjoner. Etter at bygningen ble revet er behovet tydelig for et lignende lokale.
Undertegnende mener at Botsen kan bli et sted der kunstnere og andre gründere som driver i det små, kan leie og benytte lokaler og gjøre området til et viktig sted for utvikling av kunst og gründerskap i sentrum, gjerne etter modell av eller inspirert av Borgen.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Avdeling A ("Botsen") er avviklet som fengsel, men det er ikke foretatt noen form for omregulering eller fradeling. Det pågår for tiden flere utredninger som kan være av betydning for framtidig bruk. Derfor vil det gå litt tid før vi kan si noe mer konkret om framtidig bruk av avdeling A. Dersom staten kommer til at den ikke har behov for eiendommen, vil avhending bli vurdert.
Jeg er positiv til at bruk av eiendommen til utvikling av gründerskap, kunst og kultur også blir vurdert. Dersom et slikt formål er avhengig av offentlig eierskap og/eller støtte, bør det også avklares om dette er av interesse for Oslo kommune.