Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1468 (2016-2017)
Innlevert: 10.08.2017
Sendt: 10.08.2017
Besvart: 21.08.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Hvilke tiltak vil regjeringen gjøre nå i høst for å sørge for at mannlige studenter får de tilleggspoeng som har vært vanlig praksis for psykologi og veterinær- og dyrepleierstudier slik at mannlige søkere som har blitt rammet av endringen kan tas opp og starte på studier denne høsten i tråd med Stortingets ønske om god kjønnsbalanse i utdanningen slik Likestillingslovens grunntanke er?

Begrunnelse

I april meldte regjeringen at den valgte å fjerne tilleggspoeng for menn som søkte studier med mange kvinnelige studenter. Begrunnelsen var at dette var i strid med Likestillingsloven som i forarbeidene fokuserte på kvinner i mannsdominerte studier. Praksis har tidligere vært at menn har fått to ekstrapoeng ved opptak til psykologi og veterinær- og dyrepleierstudier. Dette er nå fjernet og statsråden har sagt at regjeringen vil vurdere om det skal gis tilleggspoeng også for menn, men at dette i så fall ikke skal ha virkning før fra 2018.
Undertegnede har fått henvendelse fra søker som på grunn av endringen nå ikke er tatt opp til veterinærstudie til høsten. Studenter får med regjeringens endring livet satt på vent i minst ett år. Selv da er det uvisst om tilleggspoeng vil bli gitt. Dette til tross for at et samlet Storting har bedt om en slik forfordeling for å jevne ut kjønnsbalansen ved spesielle studier. Da Likestillingsloven ble forfattet var det neppe i lovgivernes tanker at menn var underrepresentert i enkelte studier. Derfor er det noe uforståelig at regjeringen valgte å endre praksis før ny lov er på plass.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Dagens regelverk for likestilling åpner bare for tilleggspoeng til menn ved opptak til utdanning som særlig er rettet inn mot undervisning av eller omsorg for barn, og hvor menn vil bli underrepresentert på linjen eller studiet, jf. forskrift om særbehandling av menn § 3. For andre utdanninger har denne typen tilleggspoeng vært i strid med regelverket. Det er heller ikke anledning til å sette inn andre virkemidler som gir menn fordeler ved opptaket. Jeg kan derfor dessverre ikke sette inn tiltak som representanten Wøien spør om nå i 2017. For ordens skyld gjør jeg også oppmerksom på at det bare har vært gitt tilleggspoeng for mannlige søkere til veterinær- og dyrepleierutdanning. Det har ikke vært gitt tilleggspoeng for opptak til psykologi.
Stortinget har etter forslag fra regjeringen vedtatt ny likestillings- og diskrimineringslov som trer i kraft 1. januar 2018. Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i forskrift om opptak høyere utdanning som tar opp i seg endringene i ny lov. Dette vil gjøre det mulig å vurdere tilleggspoeng for underrepresentert kjønn, også for menn, ved alle utdanninger. Fra og med opptaket for 2018 vil jeg derfor ha mulighet for å kunne følge opp anmodningsvedtak nr. 605.