Skriftlig spørsmål fra Christian Tynning Bjørnø (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1470 (2016-2017)
Innlevert: 10.08.2017
Sendt: 11.08.2017
Besvart: 18.08.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Christian Tynning Bjørnø (A)

Spørsmål

Christian Tynning Bjørnø (A): Hva vil statsråden gjøre for å bedre sikkerheten og framkommeligheten for utrykningskjøretøy på erstatningsveiene for E18 gjennom Heistad, Brevik og Stathelle?

Begrunnelse

E18 mellom Porsgrunn og Bamble er stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Dette gjør at et stort antall biler og tungtransport må gjennom tettbebygde strøk og på veier med begrenset framkommelighet på Heistad, Brevik og Stathelle. Det har blitt antydet mellom 20.000 og 30.000 biler i døgnet. Dette byr på utfordringer også for utrykningskjøretøy. Ambulansesjefen i Telemark uttaler i PD 8/8 at han er særlig bekymret over situasjonen rundt Breviksbrua og Høgenheitunnelen. Det rapporteres om flere hendelser og nestenhendelser knytta til køene som oppstår når E18 må gjennom Høgenheitunnelen og over Breviksbrua. Det er forsøkt dialog med Statens Vegvesen, men det settes ikke i verk tiltak for å bedre situasjonen. Representanter for ambulansetjenesten i Bamble uttaler blant annet følgende til avisa:

"Dette setter vår egen sikkerhet på spill og fører til at vi bruker altfor lang tid på å komme fram til ulykkesstedet eller til dem som trenger hjelp på grunn av sykdom."

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: E18 mellom kryssene Kjørholt og Rugtvedt ble stengt 21. april i år. Stengningen skyldes behovet for å utbedre Kjørholt- og Bambletunnelene samtidig som det sprenges ut nye parallelle tunnelløp for framtidig bygging av firefelts veg mellom Langangen og Rugtvedt. Nye Veier AS er byggherre for arbeidene og kontrakt ble inngått i juli.
Jeg er kjent med at det ble gjennomført en omfattende prosess lokalt der alternative omkjøringer og behov for tiltak ble drøftet grundig med lokale instanser. Blant annet hadde Statens vegvesen et møte 16. februar 2017 med Bamble kommune, Telemark fylkeskommune, kollektivselskapet i Grenland, nødetatene og velforeninger i området for å diskutere valg av omkjøringsløsning. 13. mars var det et separat møte med ambulansesjefen i Telemark, ambulansetjenesten i Bamble og brannvesenet i Bamble og Porsgrunn. 27. mars ble det avholdet et stort møte med en rekke instanser der også representanter for næringslivet og transportnæringen deltok. I dette møtet opplyste Statens vegvesen at det ville bli invitert til et evalueringsmøte i løpet av høsten.
Slik jeg ser det har Statens vegvesen, med grunnlag i drøftingene med berørte instanser og egne vurderinger, valgt en omkjøringsløsning via Breviksbrua og Høgenheitunnelen som ivaretar hensynet til ulike trafikantgrupper på en god måte. Alternativet via Frierfjorden ble ikke valgt fordi en slik omkjøring er betydelig lengre og har en standard som ikke vurderes som forsvarlig for avvikling av store trafikkmengder. Det er likevel lagt opp til at deler av trafikken kan dirigeres denne vegen i perioder med store framkommelighetsproblemer over Breviksbrua. Så langt har ikke det vært vurdert som nødvendig.
Det er gjennomført flere tiltak på den valgte omkjøringsruten. Tiltakene omfatter rehabilitering, forsterkning og midlertidig innsnevring av gang- og sykkelbanen på Breviksbrua, mindre ombygging av rundkjøringen ved sørenden av Breviksbrua, utbedring av fortau og rekkverk på Trosvikvegen bru, ny gang- og sykkelveg på deler av strekningen, tiltak i Høgenheitunnelen for å utbedre forfall og tilfredsstille kravene i tunnelsikkerhetsforskriften samt utbedring av fortau og belysning i Brevikstunnelen. Det er også gjennomført framkommelighetstiltak på den alternative ruten via Frierfjorden.
Statens vegvesen bekrefter at det tidvis, særlig i forbindelse med helger og helligdager, kan være saktegående trafikk over Breviksbrua og gjennom Høgenheitunnelen. Ambulanser er stasjonert både i Porsgrunn nord for Breviksbrua og i Rugtvedtområdet sør for Breviksbrua. Det eneste akuttmotttaket ligger på Telemark sykehus i Skien. Ved riktig bruk av ambulanseressursene kan man for de aller fleste ambulanseoppdrag unngå problemene med saktegående trafikk over Breviksbrua og i Høgenheitunnelen. For ambulanseoppdrag sørfra som skal til Oslo, kan imidlertid omkjøring via Breviksbrua tidvis medføre forsinkelser. Normalt brukes det imidlertid ikke ambulanse til transport av pasienter med livstruende sykdom/skade over så lange distanser.
Statens vegvesen vil arrangere et møte med alle berørte instanser i løpet av høsten for å evaluere erfaringene. Møtet vil gi grunnlag for å ta stilling til om det er nødvendig og mulig med justeringer for å bidra til at omkjøringsløsningene skal fungere så godt som det lar seg gjøre etter forholdene. Jeg vil be Statens vegvesen om å bli orientert i etterkant av dette møtet.