Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1480 (2016-2017)
Innlevert: 14.08.2017
Sendt: 14.08.2017
Besvart: 22.08.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Pasienter som er blitt utsatt for pasientskader skal ha rett på behandling av klage innen rimelig tid. De siste årene har det av ulike grunner vært uforsvarlig lang saksbehandlingstid.
Hva mener helseministeren er rimelig saksbehandlingstid og hva blir gjort for at klagere får behandlet sakene innen rimelig tid?

Begrunnelse

Jeg er blitt kontaktet av pårørende som i 2012 fikk en datter med alvorlig hjerneskade som følge av uaktsomhet under fødsel. De har fått medhold i Pasientskadenemnda, men klager på erstatningsbeløpet. De trenger et vedtak for eventuelt å prøve saken i retten. Saken ble registrert hos Helseklage i februar 2016 og de har ennå ikke fått utnevnt saksbehandler. Når de kontaktet Helseklage i sommeren fikk de beskjed om at de måtte ta kontakt på nytt om 6 mnd.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg mener at dagens saksbehandlingstider i pasientskadeordningen er for lange. For å løse denne utfordringen har Helseklage hatt et sterkt fokus på å få ned sakskøene og dermed saksbehandlingstiden. Tiltakene har bl.a. vært å beramme flere nemndsmøter, utvide delegasjonsfullmakten slik at enklere saker ikke må fremlegges for nemnd, innføre et mer effektivt saksbehandlingssystem, samt ansette flere saksbehandlere. P.t. har Helseklage ansatt 20 saksbehandlere på pasientskadeområdet i Bergen, mens ytterligere 10 saksbehandlere er på vei inn i september. Hittil i år har virksomheten behandlet like mange saker som i hele 2016, så tiltakene har hatt effekt. I vår og på forsommeren har imidlertid flere enn ønskelig sluttet i Oslo. Helseklage vurderer situasjonen og benytter særskilte virkemidler for å få flere medarbeidere til å stå lengre i jobben i Oslo.

Når det gjelder den konkrete saken har Helseklage opplyst følgende:
-Pasienten har fått medhold og det er allerede utbetalt 10 mill. kroner i erstatning.
-Saksbehandlingstiden er oppe i 18 måneder, hvilket er litt mer enn det som er etatens gjennomsnittlige saksbehandlingstid for tiden.
-Saken er meget prinsipiell. Det er bl.a. spørsmål om pasienten og hennes foreldre skal få utbetalt erstatning basert på norske forhold eller på amerikanske forhold.
-Saken er nå tildelt en saksbehandler i Oslo, og er tatt under behandling.
Selv om dagens saksbehandlingstider i pasientskadeordningen er for lange finner jeg det ikke hensiktsmessig å sette et bestemt tall på hva som bør være en rimelig saksbehandlingstid. Det skyldes bl.a.:
-Antall saker kan variere betydelig fra år til år.
-Saksbehandlingstiden i etatene påvirkes av en rekke forhold utenfor etatenes direkte kontroll. Det må innhentes pasientjournaler fra skadevolder, samt skadevolders vurdering av hendelsen. Eksterne uavhengige medisinsk sakkyndige skal behandle saken, og det skal være tid til dialog med pasient og evt. pasientens advokat.
-Til sist kommer etatenes egne vurderinger.
Etatene jobber kontinuerlig med å forbedre tidsbruken i alle ledd av saksbehandlingen.
Helseklage/Pasientskadenemnda har hatt en gradvis økning i den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden, fra 9 måneder i 2009 til 14,6 måneder ved utgangen av 2015. Beslutningen om flytting av Helseklage til Bergen har i en overgangsperiode ført til oppsigelser og redusert effektivitet. På kort sikt har det resultert i økt saksbehandlingstid og flere restanser. For å begrense økt saksbehandlingstider i Helseklage i denne overgangsperioden, har departementet og Helseklage gjennomført en rekke tiltak. Viktige tiltak er:
-Det er avsatt 25 mill. kroner årlig i en tre års periode for å dekke ekstra kostnader ved sammenslåing av flere sekretariater og enheter i Helsedirektoratet og Helfo til den nye etaten Helseklage, samt flyttingen til Bergen.
-Tilleggsbevilgning på 10 mill. kroner i RNB-2016 øremerket pasientskadeordningen. Beløpet er videreført i 2017. Av praktiske årsaker tar det imidlertid noe tid å ansette nye medarbeidere.
-NPE og Helseklage samarbeidet om utlån av medarbeidere. For en periode på 6 måneder lånte NPE ut 6 erfarne medarbeidere til Helseklage.
Jeg er opptatt av at pasientene skal få avgjort sakene sine innen rimelig tid. Det er åpenbart uheldig å måtte vente lenge på en avklaring der en pasient er blitt påført en skade av helsetjenesten. Det er viktig både for pasient og pårørende å få avsluttet saken og komme videre – og få det økonomiske oppgjøret som de har krav på.