Skriftlig spørsmål fra Tone Merete Sønsterud (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1485 (2016-2017)
Innlevert: 15.08.2017
Sendt: 15.08.2017
Besvart: 21.08.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Tone Merete Sønsterud (A)

Spørsmål

Tone Merete Sønsterud (A): Hva tenker statsråden om forslaget fra sine partifeller i Hedmark om å etablere et midlertidig beredskapssenter ved politihøgskolens avdeling i Kongsvinger?

Begrunnelse

Nytt nasjonalt beredskapssenter for politiet er blitt et prestisjeprosjekt for regjeringen. Flere kontroverser rundt etablering og lokalisering av beredskapssenteret på Taraldrud i Ski kommune kan føre til at prestisjeprosjektet utsettes i flere år.
Regjeringen møter motstand fra lokalbefolkningen og sine støttepartier i Stortinget som reagerer på at skyting nærmest skal skje i skolegården og rett i nærheten av barnehager. Det er i mediene blitt antydet at prosjektet, som følge av lokal motstand kan bli minst tre år forsinket.
Via media har vi blitt opplyst om at statsråden gått til det dramatiske og svært kontroversielle skritt og varslet at han vil ekspropriere tomtene til de fem familiene som i dag eier eiendommen der det nye beredskapslageret skal etableres. Dermed har statsråden valgt å ta grunneierne til retten for å avgjøre ekspropriasjonsverdier. Ingen vet hvor lang tid en slik rettsprosess vil ta.
Nylig tok statsrådens partifeller i Hedmark til orde for at regjeringen oppretter et midlertidig beredskapssenter ved politihøgskolens avdeling på Sæter i Kongsvinger kommune, frem til et nytt permanent beredskapssenter er på plass.

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Jeg forstår spørsmålet slik at representanten er bekymret for at beredskapssenteret skal bli forsinket. Jeg kan forsikre representanten at regjeringen legger vekt på at senteret skal realiseres så raskt som mulig. Forprosjektet dokumenterer at beredskapssenteret på Taraldrud kan realiseres med ønsket funksjonalitet, innenfor budsjett, på tid og innenfor alle myndighetskrav – inklusiv støy. La meg også understreke at når vi har fattet ekspropriasjonsvedtak, så er det blant annet for å unngå forsinkelser. Anlegget og treningsmulig-hetene i Kongsvinger er svært nyttige for Politihøgskolen og politiet. Det er likevel ingen realistisk løsning å legge et beredskapssenter til Kongsvinger, verken som en midlertidig eller en permanent løsning. Den viktigste grunnen til dette er avstanden til sentrale objekter, hvorav de aller fleste ligger i Oslo sentrum. Kortest mulig responstid er helt avgjørende, og et nasjonalt beredskapssenter må derfor lokaliseres på et sted i nærheten av de viktigste objektene. For det andre inngår beredskapsressursene til daglig i patruljetjenesten i Oslo politidistrikt, hvor mannskapene bruker om lag 50 pst. av arbeidstiden til ordinær patruljetjeneste. Dersom vi skulle endret tjenestested, ville det vært en stor omstillings- og omstruktureringsprosess – det stiller jeg meg helt avvisende til. La meg også tilføye at man på Kongsvinger ikke har de nødvendige fasilitetene til å dekke alle funksjonskravene som stilles til beredskapssenteret. Det ville tatt tid og medført betydelige merutgifter å få dette på plass. Vi bør heller prioritere å få etablert nytt beredskapssenter på Taraldrud så snart som mulig.