Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1489 (2016-2017)
Innlevert: 16.08.2017
Sendt: 17.08.2017
Besvart: 22.08.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Mener statsråden at en slik nedlegging av sentralarresten i Hønefoss er i tråd med regjeringens politireform, og hvis ikke vil statsråden gripe inn overfor POD for å beholde sentralarresten?

Begrunnelse

Det foreligger planer om å legge ned sentralarresten ved Hønefoss politistasjon. En politistasjon som betjener et stort geografisk område, og har et betydelig befolkningsgrunnlag. Konsekvensene av en nedlegging er at politiet må frakte pågrepne minimum 2 timer i bil t/r Drammen. Det vil således bidra til at politipatruljer bruker tid på transport, ikke til å avdekke eller forebygge kriminalitet.

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: For å unngå misforståelser, ønsker jeg først av alt å understreke at det er snakk om primærarresten i Hønefoss. Jeg legger til grunn at det er denne du refererer til som sentralarresten i Hønefoss. For det andre, ønsker jeg å understreke at det foregår et utredningsarbeid i hele politi-Norge om arreststrukturene, og ingen beslutninger er tatt eller vil bli tatt før vi har fått en helhetlig oversikt.
I gjeldende arrestinstruks fra 2006, er politiarrest delt inn i tre kategorier: Politiets primærarrest, politidistriktets sekundærarrest og avhørsventerom. Førstnevnte krever døgnbemanning med arrestforvarer og politifaglig ledelse tilgjengelig til enhver tid. En døgnbemannet primærarrest krever et minimum av ni politiutdannede og ti arrestforvarere. Politidistriktets sekundærarrest er en arrest som på grunn av avstanden til primærarrest må anvendes jevnlig som politiarrest og vil måtte bli bemannet enten døgnkontinuerlig, eller ved behov. Politidirektoratet opplyser at «Forskrift om bruk av politiarrest» fra 2006 er under revisjon.
Politiet må alltid gjøre en vurdering av person og hendelse ved innsetting i arrest. Er en person kvalifisert for innsetting i arrest, så vil det skje - uavhengig av kjøreavstand.
Ett av formålene med reformen er at politiet skal levere en bedre og mer enhetlig tjenestekvalitet over hele landet. For at politidistriktene skal levere bedre tjenestekvalitet og utnytte kapasiteten på en best mulig måte, er det viktig å vurdere hvordan politiressursene disponeres, også ved bemanning av arrestene. I noen tilfeller vil det bety omgjøring av primærarrest til sekundærarrest for å frigjøre midler og ressurser som er med på å gi publikum bedre polititjenester. Kort sagt, flere tjenestemenn ute, færre inne. Dette er i tråd med hovedintensjonen bak nærpolitireformen, og er en del av helheten i reformarbeidet.
Når det gjelder beslutninger for omgjøring og lokalisering av politiarrester, så er dette en oppgave som tilligger politimesteren i det enkelte politidistrikt. Dette er en vurdering som politimestrene gjør ut i fra en avveining av ressurser vedrørende transport, hvor mange som erfaringsmessig settes i arrest og bemanning av arrestene. Det er ikke min oppgave å instruere hvor politiarrestene skal være lokalisert.
Politidirektoratet opplyser at det for tiden pågår en utredning om arreststrukturen i Sør-Øst politidistrikt, herunder Hønefoss. Bemanningen knyttet til arrestene i distriktet vil bli vurdert og håndtert når ny organisasjon og ledelse er på plass. Beslutningen vil ikke bli tatt før vi har fått en helhetlig oversikt.