Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1498 (2016-2017)
Innlevert: 18.08.2017
Sendt: 21.08.2017
Besvart: 25.08.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Vil statsråden sørge for at takstene endres, slik at sykehusene ikke taper penger på effektiv pasientbehandling som gjør at pasienten ikke trenger innleggelse?

Begrunnelse

I Bergens Tidende (BT) 9. august beskriver ledelsen ved Haukeland Universitetssykehus problemene med takster i ISF - systemet. BT skriver at behandling som tar mindre enn fem timer, gir en poliklinisk takst, mens den samme behandlingen gitt til inneliggende pasienter gir mange ganger større utbetaling.
Sykehuset peker i BT på at de ved hjelp av endrede arbeidsrutiner har oppnådd at opptil 80 prosent av pasientene sendes direkte hjem fra Mottaksklinikken. BT skriver at bare 20–30 prosent sendes videre til en spesialavdeling. Og videre at: Det taper sykehuset penger på.
BT gjengir at i følge ledelsen:

"har sykehuset redusert unødvendig ventetid, jobber smartere og har mindre overføring av informasjon siden fagfolkene samles rundt pasienten. Syv av ti får behandlingen de trenger i Mottaksklinikken, og gjennomsnittlig liggetid er kort. Mange reiser ut samme dag. Andelen reinnleggelser er ikke høyere enn tidligere."

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Finansieringsordningene i spesialisthelsetjenesten sitt viktigste formål er å understøtte helseregionenes sørge for-ansvar. Det konkrete innholdet i dette sørge-for-ansvaret vil utvikle seg over tid i lys av utvikling i bl.a. behov, teknologi og medisinsk-faglig kunnskap. Det innebærer at også finansieringsordningene må forvaltes og utvikles i tråd med slike endringer.
Helsedirektoratet har ansvar for å forvalte ordningen med innsatsstyrt finansiering (ISF). På bakgrunn av bl.a. problemstillingen som det vises til i spørsmålet ovenfor, har jeg gitt Helsedirektoratet beskjed om å samarbeide med helseregionene med å rette opp forhold i finansieringssystemet som ikke underbygger ønsket praksis og endringer i sykehusene. Jeg er kjent med at de arbeider med dette fram mot 2018.
I tråd med anbefalinger fra Helsedirektoratet om å igangsette et mer langsiktig utredningsarbeid for å identifisere ev. behov for endringer knyttet til finansiering av dagkirurgi, har jeg videre bedt om at Helsedirektoratet, i samråd med helseregionene, utreder forbedring av DRG-logikk og kostnadsberegninger knyttet til dagkirurgi. Det tas sikte på at ev. endringer i ISF-systemet gjennomføres fra og med 2018.