Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1501 (2016-2017)
Innlevert: 21.08.2017
Sendt: 22.08.2017
Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren
Besvart: 29.08.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Den ulven som drepte og skadet 280 sauer i beiteområdene mellom Totenåsen, Lygna og Hurdal, er nå felt. Men i Eidsvoll (beiteprioritert område) er det nå observert en ny streifulv som beveger seg nordvest. Skadefellingstillatelse på denne ble ikke fornyet når jegerne hadde sporet opp ulven mandag 14.08.17.
Mener statsråden at det var klokt å ikke forlenge fellingstillatelsen på denne ulven, slik at den unnslapp midt i beiteprioritert område?

Begrunnelse

Fredag 11.08.17 ble en ulv observert på et viltkamera i området mellom Nes og Eidsvoll i Akershus. Fylkesmannen gav skadefellingstillatelse, og det pågikk søk etter dyret gjennom helga. Denne fellingstillatelsen gikk ut kl. 12.00 mandag 14.08.17 og ble ikke fornyet, selv om jegerne hadde sporet dyret og satt klare på post. Søknad om ny skadefellingstillatelse er ikke innvilget. Ulven er senere observert på Råholt i Eidsvoll noe som indikerer at den beveger seg i retning nordvest.
Akershus Bondelag er sterkt kritisk til at skadefellingstillatelsen ikke ble forlenget, og har i en uttalelse sagt at dette

«er helt uforståelig etter en sommer med store sauetap og der politisk ledelse har lovet at terskelen for å ta ut ulv som utgjør et skadepotensial skal senkes. […] Dette er en utilbørlig og uakseptabel endring av rammevilkårene og forvaltningsregimet for beiting i beiteprioriterte områder. I beiteprioriterte områder med dyr på beite utgjør ulv et skadepotensiale, og politisk ledelse i landbruksdepartementet har lovet lavere terskel for å ta ut ulv som utgjør et skadepotensial i slike beiteområder. Forvaltningen overprøver dette og innfører nye forvaltningsregler. Dette er uakseptabelt.»

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: Vedtak om skadefelling fattet av Fylkesmannen kan påklages. Ettersom klagefristen ikke er utløpt og endelig avgjørelse i en eventuell klagesak ikke foreligger, vil jeg på nåværende tidspunkt ikke gi noen konkrete vurderinger om saken. På generelt grunnlag er det imidlertid slik at forvaltningen har en høy beredskap og kontinuerlig arbeider for raskest mulig avklaringer av skadesituasjoner på husdyr og tamrein. Dette er et saksområde med mange ulike saker som omfatter både de samme og ulike geografiske områder, og som det er nødvendig å se i sammenheng. Jeg har stor tillitt til det omfattende og krevende arbeidet som fylkesmennene gjør på dette konfliktfylte saksområdet.
De faktiske forhold i saken er etter det jeg er kjent med at Fylkesmannen i Oslo og Akershus på eget initiativ, uten at det forelå noen søknad, ga tillatelse til skadefelling av ulv i hele Eidsvoll kommune, samt den del av Nes kommune som ligger utenfor ulvesonen nord for Glomma 11. august 2017. Bakgrunnen for skadefellingstillatelsen var en bekreftet observasjon av en ulv på grensen mellom Nes og Eidsvoll. Det var ikke meldt om skade eller angrep på husdyr i området. Fylkesmannen vurderte imidlertid at det kunne være fare for at ulven kunne krysse Vorma og bevege seg til områder øst i Eidsvoll med sau på fritt utmarksbeite. Avgrensingen av fellingsområdet ble gjort for å ha en mulighet til å felle ulven før den eventuelt krysset Vorma.
Fellingslaget posterte ved Vorma, men ulven ble ikke observert. Mandag 14. august hadde fellingslaget fått informasjon om en observasjon i Dal-området i Eidsvoll (vest for Vorma) og det ble iverksatt fellingsforsøk. I dette området er det ikke sau på utmarksbeite, kun på inngjerdet innmarksbeite. Det var fremdeles ikke meldt om skade eller angrep på husdyr i området. Da den siste observasjonen av ulven ikke ga indikasjoner på at ulven umiddelbart var i ferd med å krysse Vorma og komme i konflikt med sau på utmarksbeite, valgte Fylkesmannen å ikke forlenge skadefellingstillatelsen som gikk ut kl. 12 den 14. august. Det ble i den sammenheng også vurdert at ettersyn og eventuelt utbedring av gjerder ville være en annen tilfredsstillende løsning.
Når det gjelder påstanden om at skadefellingslaget hadde sporet opp ulven på det tidspunktet fellingstillatelsen utløp den 14. august har jeg fått opplyst fra Fylkesmannen at dette ikke er riktig. Skadefellingslaget iverksatte et fellingsforsøk basert på en observasjon gjort av en privatperson, men ulven ble aldri observert av skadefellingslaget.
Samtidig som Fylkesmannen valgte å ikke forlenge skadefellingstillatelsen den 14. august ble det opplyst at situasjonen ville bli fulgt tett, og at Fylkesmannen var innstilt på å gi ny fellingstillatelse på kort varsel dersom nye observasjoner tydet på at ulven ville krysse Vorma. Det er i den sammenheng også viktig å være klar over at det allerede forelå en skadefellingstillatelse for Hurdal, Nannestad og Eidsvoll vest for E6 med varighet fram til 21. august. Videre ble det om kvelden den 15. august gitt en skadefellingstillatelse for området Eidsvoll kommune øst for Mjøsa og Vorma og i Nes kommune nord for Glomma og øst for Vorma med varighet til 21. august.
Den 25. august ble det gitt ytterligere en skadefellingstillatelse på ulv etter at det ble påvist skader på sau forårsaket av ulv omtrent ved grensen mellom Eidsvoll og Nord-Odal kommune. Om dette er samme ulv som ble observert den 14. august er foreløpig uvisst.