Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1507 (2016-2017)
Innlevert: 24.08.2017
Sendt: 24.08.2017
Besvart: 30.08.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Bekjempelse av arbeidskriminalitet har høy prioritet. Det er etablert 7 A-krimsentre for tverretatlig samarbeid, og det er utviklet en felles digital plattform for deling og registrering av kontroller. På møte i Bergen 21.august, i regi av Politiets Fellesforbund, kom det frem at Politiet er den eneste etaten som holder igjen bruk av A-krim sine samarbeidsløsninger.
Hvorfor sørger ikke justisministeren for at politiet kan ta i bruk effektive tverretatlige verktøy i bekjempelsen av arbeidskriminaliet?

Begrunnelse

POD holder igjen både bruk av bruk av A-krim samarbeidsløsninger og en digital veileder for tverretatlig samarbeid. Den felles digitale plattformen for deling og registrering av arbeidet som A-krim gruppen utfører er et effektivt verktøy der alle kontroller blir registrert og det gjør det mulig å dele og analysere nøkkel informasjon.
Alle de andre etatene får adgang til å ta det i bruk. Det tverretatlige samarbeidet i A-krimsentrene består av Skatteetaten, Arbeidstilsynet, NAV og politiet.
Det er investert 13 millioner i digitale verktøy.
Arbeidskriminalitet er et stort problem som angriper våre grunnleggende samfunnsverdier. Politisk og fra Riksadvokaten er det gitt tydelige føringer på at arbeidet mot arbeidskriminalitet skal prioriteres.

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Justis- og beredskapsdepartementets virksomhetsstyring rettes inn mot overordnet nivå for styring i tråd med prinsippet om mål- og resultatstyring. Hvilke digitale løsninger politiet finner det riktig og hensiktsmessig å benytte, er en faglig vurdering som hører under Politidirektoratets ansvarsområde. Det er derfor ikke naturlig at dette er noe som besluttes på politisk nivå.
Bekjempelse av arbeidslivskriminalitet er et høyt prioritert område for Regjeringen. Jeg får opplyst fra Politidirektoratet at politiet og kontrolletatenes felles innsats mot arbeidslivskriminalitet fungerer godt. Dette fremkommer også av etatenes felles situasjonsbeskrivelse av arbeidslivs-kriminaliteten i Norge fra inneværende år.
Politiet samarbeider med NAV, Arbeidstilsynet, Skatteetaten med å utvikle en felles lagringsplattform. Arbeidet med plattformen ble startet sommeren 2016 og løsningen var allerede i virksomhet fra desember 2016. Dette vil være en nyttig arena for felles deling av informasjon mellom etatene. Utviklingen fordrer imidlertid en rekke avklaringer og vurderinger av både praktisk og juridisk art, også opp mot personvernlovgivningen, som må hensyntas i arbeidet med plattformen.
En viktig del av det tverretatlige samarbeidet er å anvende de samlede virkemidlene etatene råder over på en best mulig måte. Jeg er derfor tilfreds med at det nå pågår flere parallelle arbeid på dette området. Politihøyskolen vil høsten 2017 starte en pilot på et nytt tverretatlig studie for bekjempelse av arbeidsmarkedskriminalitet, og arbeider i den forbindelse med å formidle kunnskap om beste praksis.
Videre vil Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES) innen utløpet av 2017 utarbeide en felles oversikt over etatenes samlede virkemidler og sanksjonsmuligheter. Sistnevnte er et oppdrag gitt av regjeringen i «Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet».
Det er helt sentralt at man får til en effektiv og god informasjonsdeling mellom politiet og kontrolletatene ved A-krimsentrene. Det er viktig at vi fortsetter utviklingen av den tverretatlige bekjempelsen av denne alvorlige formen for kriminalitet.