Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1521 (2016-2017)
Innlevert: 25.08.2017
Sendt: 28.08.2017
Besvart: 05.09.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Kva er dei berekna kostnadene for å slå saman operasjonssentralane samla sett, og kostnadene fordelt på kvar naudetat?

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: I en rapport som ble avgitt av Nasjonalt nødmeldingsprosjekt ved utgangen av 2014 ble det konkludert med at det var mange fordeler med samlokalisering av nødetatene. Rapporten inneholdt derimot ikke utredninger om hvordan dette kunne løses i praksis over hele landet, og hvor mye det ville koste. Da nærpolitireformen ble behandlet i Stortinget våren 2015, fikk regjeringen bred tilslutning til å legge samlokalisering av 110- og 112-sentralene inn som en del av reformen, jf. Innst. 306 S (2014-2015). I tillegg sluttet Stortinget seg til at 110-regionene skulle endres slik at de samsvarer med de nye grensene for politidistriktene.
Justis- og beredskapsdepartementet har i oppdragsbrev til Politidirektoratet datert 23.6.2015 sagt at det også skal legges til rette for at AMK-sentralene kan samlokaliseres med de to andre etatene der de regionale helseforetakene ønsker det, jf. Prop. 61 LS (2014-2015). Helse- og omsorgsdepartementet har i brev til de regionale helseforetakene i desember 2016 skrevet:

«Når det gjelder samlokalisering, viser vi til avtalen mellom regjeringspartiene og Venstre om et fremtidsrettet, robust nærpoliti. I avtalen fremgår det at "brann- og redningssentralene skal samlokaliseres med politiets operasjonssentraler. De nye sentralene skal klargjøres slik at helsevesenets AMK-sentraler også kan plasseres på samme sted”. I dette ligger det en mulighet for å samlokalisere de tre nødetatene. Ansvaret for å etablere og drifte AMK-sentralene er en del av de regionale helseforetakenes sørge-for-ansvar, og de regionale helseforetakene må selv vurdere hva som er hensiktsmessig organisering av AMK-sentralene i sine helseforetak. Utredningens tilrådninger utgjør et grunnlag for å avklare spørsmål om samlokalisering, i dialog med politi og brann- og redningsetaten. Vi understreker at samlokalisering med andre nødetater er frivillig.»

Som en del av nærpolitireformen blir antall operasjonssentraler i politiet fortløpende redusert fra 27 til 12. Arbeidet ferdigstilles etter planen tidlig i 2018. De samlede utgiftene for politiet som følge av dette er anslått til 113 mill. kroner.
I 2018 vil også fem av politiets operasjonssentraler være samlokalisert med brann- og redningsetatens nødmeldingssentraler. Samlokalisert sentral er åpnet i Innlandet pd og Nordland pd. Møre og Romsdal pd får samlokalisering høsten 2017, og Øst pd og Sør-Øst pd i 2018. I Nordland er også helse sin AMK-sentral lokalisert sammen med de to andre nødetatene.
Det jobbes fortløpende med å planlegge samlokalisering i de øvrige syv politi-distriktene. I noen av politibyggene er det utfordrende å få til samlokalisering med ønsket kvalitet, og utredning av alternativer og tilhørende konkretisering av kostnader er ikke ferdigstilt. Det foreligger derfor ikke en samlet oversikt over hvor mye dette vil koste.
Det har hittil blitt bevilget om lag 70 mill. kroner til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap for gjennomføring av samlokaliseringsarbeidet i brann- og redningsetatens nødmeldingssentraler.
Regjeringen gjorde i Prop. 61 LS (2014-2015) oppmerksom på at beregning av utgiftene til samlokalisering ikke forelå, og at regjeringen ville komme tilbake til saken i de årlige budsjettene. Dette er også fulgt opp i regjeringens budsjettforslag for 2016 og 2017.