Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1523 (2016-2017)
Innlevert: 25.08.2017
Sendt: 28.08.2017
Besvart: 04.09.2017 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

Heidi Greni (Sp)

Spørsmål

Heidi Greni (Sp): Gården Nygården er nærmeste nabo til kampflybasen i Ørland kommune. Tunet ligger i støysone på ene siden av fv 245, mens produksjonsarealene ligger på den andre siden. Melkeproduksjonen drives på dispensasjon ut 2017. Mattilsynet har meldt at den ikke kan forventes utvidet ut over dette. Eieren har derfor søkt om støtte til å flytte driftsbygningen til arealene utenfor støysonen, men fått avslag.
Vil landbruksministeren bidra til at saken løses slik at melkeproduksjonen på Nygården kan opprettholdes?

Begrunnelse

Eierne av gårdsbruket Nygården ønsker å videreføre melkeproduksjonen og gjennom det opprettholde en omfattende drift som gir heltids sysselsetting på gården. Gården ligger kloss inntil innkjøringen og hovedporten til den nye kampflybasen som nå etableres. Tunet med driftsbygninger ligger på den ene siden av fv 245 og innenfor gul støysone, produksjonsarealene på den andre siden av veien.
Mattilsynet har gitt dispensasjon for dagens drift ut 2017, men meddelt at varig dispensasjon ikke kan innvilges fordi det er umulig å innfri lovfestet mosjonskrav med dagens lokalisering av driftsbygningene.
Eier av Nygården har søkt Forsvarsbygg om støtte til å flytte gårdstunet til arealene på den andre siden av fv 245 som vil ligge utenfor gul støysone. Det er åpnet for å forhandle om å flytte boligenheten, men ikke driftsbygningen. Flytting av hele gårdstunet er nødvendig for å kunne videreføre dagens drift med melkeproduksjon.
På bakgrunn av en fastlåst situasjon bes landbruksministeren om å gå inn i saken med sikte på å bidra til løsninger som muliggjør videreføring av husdyrhold på melkeproduksjonsbruket Nygården i Ørland kommune.

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: Eg viser også til spørsmål nr. 1171 og 1302 frå stortingsrepresentant Heidi Greni om den same problemstillinga, og til svara frå forsvarsministeren. Forsvarsministeren skriv mellom anna i sitt svar på spørsmål nr 1302 at Forsvarsdepartementet vil sjå på moglegheitene for å bidra til å flytte bofunksjonen frå dagens gardstun, og for å redusere anleggstrafikken forbi Nygården ved å bruke andre innkøyringar til basen. Forsvarsministeren skriv også at dagens auke i trafikken forbi Nygården i hovudsak er mellombels, og at den vil halde fram til og med 2020.
Det er Forsvarsdepartementet som har ansvaret for arbeidet knytt til kampflybasen på
Ørlandet, og Forsvarsbygg er etter det eg kjenner til, framleis i dialog med eigarane av Nygården. Eg har difor ikkje noko å tilføre svara frå forsvarsministeren på spørsmål nr. 1171 og 1302.