Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1525 (2016-2017)
Innlevert: 25.08.2017
Sendt: 28.08.2017
Besvart: 05.09.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Har KOFA prioritert å fremskynde klager der kontrakt allerede er inngått, og vil statsråden medvirke til at Betania Malvik sin klage til KOFA angående anskaffelse av rehabiliteringstjenester i Helse Midt-Norge behandles snarest og at Helse Midt-Norge avventer resultatet av klagebehandlingen før helseforetaket går videre i implementering, også av de kontraktene som alt er signert?

Begrunnelse

Spørsmålsstilleren viser til spørsmål, Dokument nr. 15:1442 (2016-2017).
Undertegnende spurte blant annet statsråden om regjeringen vil vurdere Helse Midt- Norge sin anbudsprosess etter at 16 behandlingsplasser forsvinner fra LHL- klinikken Røros og Betania Malvik rehabiliteringssenter risikerer å tape nær 100 arbeidsplasser. Og om statsråden vil sørge for at beslutningen om tildeling avventes inntil Betania Malvik sin klage til KOFA er behandlet.
I sitt svar oppgir statsråden blant annet at:

"Jeg har imidlertid merket meg at Betania Malvik har valgt å klage sin sak inn for KOFA. Det gir en anledning for begge parter til å få saken rettslig vurdert. Helse Midt-Norge RHF har allerede tildelt og signert kontrakter med de enkelte leverandørene."

Undertegnede mener at det er en stor svakhet ved saksbehandlingen at klager må vente samtidig som prosessen med tildelinger og kontraktsinngåelser går sin gang.
Hva slags anbudspraksis helseforetakene skal ha er også et politisk spørsmål som tilligger statsråden. Undertegnende mener statsråden må sørge for en anbudspraksis i helseforetakene som understøtter Stortingets vedtak av 09.12.16.
I vedtaket heter det at:

"Stortinget ber regjeringen fastslå et mål om vekst i andelen av den samlede helse- og omsorgssektoren som skal være organisert og drevet som ideell virksomhet, og på egnet målte legge fram for Stortinget en plan med kortsiktige og langsiktige tiltak for å oppnå dette."

I sitt svar til undertegnede tilkjennegir statsråden at han har gitt de regionale helseforetakene i oppdrag å øke bruken av private aktører i helsetjenesten. Å øke bruken av ideell virksomhet i helse- og omsorgstjenesten oppgis kun som "et mål for regjeringen".
Undertegnede mener at å øke bruken av ideell virksomhet selvsagt burde vært gitt i oppdrag til helseforetakene, og at anbudsprosessen for rehabilitering i Helse Midt- Norge er et eksempel på hva som skjer når dette ikke blir gjort.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) er et uavhengig tvisteløsningsorgan og departementet har ikke instruksjonsmyndighet over nemnda. Dette innebærer at jeg ikke kan instruere klagenemnda eller sekretariat verken om lovtolkning, skjønnsutøvelse, avgjørelse av enkeltsaker eller saksbehandlingen. Dette fremgår også uttrykkelig av forskrift om Klagenemnda for offentlige anskaffelser § 5.
KOFA gir følgende informasjon om saksbehandlingstid på sine hjemmesider:

"KOFA prioriterer saker der oppdragsgiver avventer kontraktsinngåelsen inntil KOFA har behandlet saken, eller inntil en bestemt dato. Prioriterte saker behandles normalt i løpet av to måneder. Det er opp til oppdragsgiveren om kontraktsinngåelse skal avventes. Oppdragsgiver kan også bli pålagt en utsettelse av domstolen ved en midlertidig forføyning. […] Saker der kontrakt er inngått behandles hovedsakelig i kronologisk rekkefølge."

Helse Midt-Norge RHF bekrefter at de kontraktene som omfatter pasientgrupper Betania Malvik ga tilbud på er signert. Signering fant sted i uke 29/30. Allerede 26. juni mottok Helse Midt-Norge RHF skriftlig henvendelse fra Lukasstiftelsen (Betania) hvor de ba om tilbakemelding om foretaket ville avvente kontraktssignering til saken var behandlet i KOFA. Foretaket svarte følgende i brev av 27. juni:

"Helse Midt-Norge har i dag behandlet anmodningen, og finner dessverre ikke å kunne imøtekomme denne. Som Lukassstiftelsen allerede er gjort kjent med, er Helse Midt-Norge RHF av den klare oppfatning at det ikke er begått feil i prosessen. Videre har vi vektlagt behovet for å sikre progresjon i anskaffelsen."

Tildeling ble gjort 6. juli og karensperioden utløp den 16.juli. I karensperioden hadde Betania Malvik anledning til å begjære midlertidig forføyning overfor en domstol, med påstand om at kontraktssignering skulle utstå til saken var avgjort i rettsapparatet eller til saken var avgjort i nemnda. Dette ble ikke gjort.