Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1530 (2016-2017)
Innlevert: 28.08.2017
Sendt: 28.08.2017
Besvart: 01.09.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Abid Raja (V)

Spørsmål

Abid Raja (V): Synes samferdselsministeren det er greit at grunneiere ikke blir informert om planprosesser for jernbane som vedrører deres eiendom, og kan ministeren redegjøre for hvordan Bane Nor informerer og involverer grunneiere og innbyggere i planprosesser vedr jernbane?

Begrunnelse

Vi deler Samferdselsdepartementets oppfatning om at planprosesser for samferdselsinvesteringer kan og må forenkles og forkortes, men mener at åpenhet og god informasjon til berørte parter må være en selvfølgelig del av planprosessene.
I 2016 var konseptvalgutredning for påkobling av Østfoldbanens østre linje til Follobanen ute på høring.
Samferdselsdepartementet besluttet i april 2017 at Konsept 1 (planskilt forbindelse sør for Ski stasjon) legges til grunn for den videre planleggingen for å løse fremtidig kapasitetsbrist. Prosjektet ligger også inne i nasjonal transportplan som ble vedtatt i juni 2017.
Etter det vi forstår er konseptet "Planskilt forbindelse" valgt, mens nøyaktig hvordan dette skal utformes og plasseres ikke er bestemt.
Berørte kommuner langs Østre linje har fått kopi av oppdragsbrevet fra samferdselsdepartementet, men berørte grunneiere har ennå ikke fått noen informasjon fra Bane Nor om hvilke planer som utredes, hvilke vedtak som er fattet, hvordan prosessen foregår, hvilke potensielle konsekvenser dette prosjektet, samt nye arealer for henstillingsplasser av tog som utredes i samme område, vil ha for deres eiendom.
De berørte eiendommer er i hovedsak jordbrukseiendommer, og konsekvensene for grunneierne handler ikke bare om usikkerhet om hus og heim, men også om næring og framtidig levebrød for generasjonen som kommer etter.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Denne regjeringen har store ambisjoner for utbygging og vedlikehold av infrastruktur i Norge, og de senere årene har det vært kraftig vekst i bevilgningene for å sikre mer helhetlig og langsiktig utvikling av infrastrukturen. Jeg er opptatt av at statens aktører skal ha god kontakt med berørte parter.
I begrunnelsen for spørsmålet vises det til Samferdselsdepartementet beslutning om at Konsept 1 (planskilt forbindelse) skal ligge til grunn for den videre planleggingen for å løse fremtidig kapasitetsbrist knyttet til Østre linje. Videre fremgår det at berørte kommuner har fått kopi av oppdragsbrevet fra Samferdselsdepartementet, men at berørte grunneiere ennå ikke har fått noen informasjon fra Bane NOR om hvilke planer som utredes, hvilke vedtak som er fattet, hvordan prosessen foregår eller hvilke potensielle konsekvenser dette prosjektet vil ha for deres eiendom.
Når planarbeid igangsettes, skal berørte offentlige organer og andre interesserte varsles og gis informasjon iht. de ulike planfasene i Plan- og bygningslovens bestemmelser.
Samferdselsdepartementet har forelagt spørsmålet for Jernbanedirektoratet som opplyser at avtale om planlegging av et hensettingsanlegg og planskilt avgrening for Østre linje er under forhandling mellom Bane NOR og Jernbanedirektoratet, og vil formelt inngås innen kort tid. Den offentlige planleggingen skjer i samarbeid med kommunene, og tiltakshaver Bane NOR vil varsle berørte grunneiere iht. Plan og Bygningslovens bestemmelser. Jernbanedirektoratet opplyser at denne formelle prosessen ikke har startet ennå, og videre prosess skal avtales nærmere mellom tiltakshaver og berørte kommuner. Jernbanedirektoratet opplyser at grunneierlaget frem til nå har fått periodisk informasjon og oppdateringer fra Jernbanedirektoratet, og at dette vil fortsette frem til Bane NOR har tatt over prosjektet når en avtale om planlegging er inngått.