Skriftlig spørsmål fra Tone Merete Sønsterud (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1533 (2016-2017)
Innlevert: 29.08.2017
Sendt: 29.08.2017
Besvart: 06.09.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Tone Merete Sønsterud (A)

Spørsmål

Tone Merete Sønsterud (A): Kan statsråden garantere at arbeidene på Kongsvingerbanen blir gjennomført som tidligere planlagt, slik at hurtigtogtrafikken Oslo-Stockholm som er et viktig tilbud for befolkningen i Kongsvingerregionen ikke legges ned?

Begrunnelse

Ifølge NTB uttaler SJs administrerende direktør og konsernsjef Crister Fritzson at:

«Med mindre planleggingen av banearbeidet kan endres i tråd med hva Bane Nor og Bane Nor har informert meg om tidligere, så blir jeg nødt til å beslutte at hurtigtogstrafikken Oslo-Stockholm må legges ned.»

Av artikkelen går det videre fram at arbeidene på banestrekningen nå er beregnet å ta tre og ikke to år som tidligere signalisert. Konserndirektør Bjørn Kristiansen i Bane NOR uttaler i artikkelen at utsettelsen skyldes signalene de har fått om neste års budsjetter.

«– Vi ser nå at pengene ikke vil strekke til for hele året.»

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Togtilbudet mellom Oslo–Karlstad(–Stockholm) er regulert i en trafikkavtale mellom Jernbanedirektoratet og det svenske Trafikverket som oppdragsgivere og SJ AB som togoperatør. Togtilbudet består av tre daglige avganger hver vei hverdager og to daglige avganger hver vei i helgen. Det overordnede formålet med avtalen er å skape daglige togforbindelser mellom Oslo og Stockholm. I desember 2016 ble det løst ut opsjon på ytterligere tre år for perioden desember 2017 til desember 2020. Etter at togtilbudet ble styrket i august 2015, gjennom én ekstra avgang, nyere tog og redusert kjøretid, har det vært en god vekst i antall reisende mellom Oslo og Stockholm. SJ har etter hvert økt med flere avganger tur/retur på hverdager og i helg, utover hva som er avtalefestet med Jernbanedirektoratet.
Dagens kontaktledningsanlegg på Kongsvingerbanen påfører togtrafikken mange feil og forsinkelser, og dette arbeidet har dermed høy prioritet hos Bane NOR. Det har lenge vært kjent at det er behov for utskiftning av kontaktledningsanlegget på Kongsvingerbanen, og det har siden sommeren 2015 vært kjent at dette arbeidet skulle starte medio 2018. Ambisjonen har vært å gjennomføre anleggsarbeidene på 30 måneder. Bane NOR har nå fastlagt tidspunkt til oppstart av kontaktledningsarbeidet på Kongsvingerbanen til 1. oktober 2018 og kunngjort at arbeidene vil bli gjennomført over en periode på maksimalt 36 måneder. Varigheten på arbeidet er basert på at det er ønskelig å opprettholde nødvendig trafikk på strekningen, samt erfaringer gjort på tilsvarende oppgraderinger utført de siste årene.
For 2018 har SJ blitt tilbudt en ruteplan med tre avganger hver vei på hverdager. Dette er en til to avganger færre enn hva SJ trafikkerer strekningen med i dag. Dette er ikke optimalt for SJ, som i flere år har satset på denne strekningen ved en stadig økning av rutetilbudet for å ta opp kampen mot flymarkedet. Bane NOR opplyser imidlertid at SJ kan søke om endring for foreslått ruteplan for 2018 for perioden frem mot anleggsstart 1. oktober. Bane NOR vil samarbeide tett med SJ, NSB og godsselskapene mot et felles mål om å få til et best mulig rutetilbud i perioden frem til anleggsstart i oktober 2018 og gjennom bygge- og anleggsperioden.