Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1537 (2016-2017)
Innlevert: 30.08.2017
Sendt: 30.08.2017
Besvart: 06.09.2017 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Liv Signe Navarsete (Sp)

Spørsmål

Liv Signe Navarsete (Sp): Er innkjøpa og lagera av ammunisjon til det norske forsvaret redusert dei seinare åra og kva er i så fall årsaka til det?

Begrunnelse

Nettstaden Aldrimer.no skriv i dag at dei frå sikre kjelder har fått informasjon om at det knapt er kjøpt inn ammunisjon til Forsvaret dei siste åra og at det er svært lite ammunisjon på lager. Dette er i så fall kritisk dersom det skulle oppstå ein situasjon der ammunisjon må brukast.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Forsvaret har mange ulike typar ammunisjon med ulike beredskapskrav. Konkrete behaldningstal og ledetider for leveransar av ammunisjon er gradert informasjon. For dei fleste ammunisjonstypane er behaldningane lik eller høgre enn beredskapsbehovet. Beredskapslagra har auka dei siste åra. For nokre ammunisjonstypar er behaldningane lågare enn ønskeleg. Dette kan skuldast prioriteringar som er gjort, tekniske problem, midlertidige leveranseproblem eller at ammunisjon ikkje kan skaffast. Dette er vi i gong med å rette opp. Eit eiga prosjekt er starta for å auke beredskapslagra for enkelte ammunisjonstypar. Over lang tid har Forsvaret sin beredskap og klartider ikkje vore tilstrekkelig prioritert. Regjeringa har og vil betre tilgjenge, reaksjonsevna og uthald til dei militære styrkane ved å redusere manglar i beredskapsbehaldningane og etterslepet på vedlikehald. Dette gjeld også lagra av ammunisjon. I 2017-budsjettet blei Forsvaret tilført over 700 mill. kroner for å redusere etterslepet, og ytterligare over 200 mill. kroner for å etablere eit bærekraftig vedlikehaldsnivå. I langtidsplanen for Forsvaret er det sett av 2,5 milliardar kroner til føremålet, i tråd med planen i forsvarssjefen sitt fagmilitære råd. For å lykkast med å auke aktivitetane og at dei nye investeringane får effekt, må vi byggje opp att grunnmuren gjennom å fylle opp manglane i beredskapsbehaldningane. Dette er Forsvaret i full gong med.