Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til finansministeren

Dokument nr. 15:1546 (2016-2017)
Innlevert: 01.09.2017
Sendt: 01.09.2017
Besvart: 05.09.2017 av finansminister Siv Jensen

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Vil statsråden snarest sørge for momskompensasjon for boliger kommunene bygger til rusavhengige og psykisk syke, på lik linje med det som gjøres for bygging av boliger til personer med fysiske funksjonsnedsettelser?

Begrunnelse

Regjeringen har levert en opptrappingsplan for rus, men det hjelper lite når den store boligmangelen for rusavhengige og psykisk syke og mangelen på tilrettelagte boliger for denne gruppen, ikke tas på alvor av regjeringen og Finansdepartementet.
Svært mange som er i behandling for rusavhengighet, har ikke bolig når de blir skrevet ut. Mange av disse trenger et tilrettelagt tilbud og oppfølging. Det haster å få på plass momskompensasjon som kan bidra til at kommunene får fortgang i utbyggingen. Det er ingen god grunn til å la dette vente til neste statsbudsjett. Finansdepartementet burde sørget for dette allerede og definert rus- og psykiatriboliger som boliger med helse- og sosialformål.
Stortingets anmodningsvedtak VII 21.06.17, Innst. 401 S (2016–2017), må følges opp snarest:

"Stortinget ber regjeringen gjennomgå forståelsen og praktiseringen av merverdiavgiftskompensasjonsregelverket for rus- og psykiatriboliger for å vurdere om det er grunnlag for å fastsette nye retningslinjer for når slike boliger kan defineres som boliger «med helse- og sosiale formål».

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Temaet som stortingsrepresentant Kjersti Toppe tar opp, dreier seg om den generelle merverdiavgiftskompensasjonsordningen for kommunesektoren og boliger. Denne problemstillingen ble både omtalt i Prop. 1 LS (2016-2017) Skatter, avgifter og toll 2017, se avsnitt 9.3.6, og Meld. St. 2 (2016-2017) Revidert nasjonalbudsjett 2017, se avsnitt 4.6. Anmodningsvedtaket, som tar opp rus- og psykiatriboliger særskilt, ble framsatt i forbindelse med behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett 2017.
Jeg kan med dette bekrefte at Stortingets anmodningsvedtak vil bli fulgt opp raskt, og at det vil bli gitt en nærmere omtale av saken i 2018-budsjettet.