Skriftlig spørsmål fra Christian Tynning Bjørnø (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1548 (2016-2017)
Innlevert: 01.09.2017
Sendt: 01.09.2017
Besvart: 12.09.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Christian Tynning Bjørnø (A)

Spørsmål

Christian Tynning Bjørnø (A): Hva vil statsråden gjøre for å hindre at DuVerden får en uforutsigbar finansieringssituasjon på grunn av nok et mulig kutt i den statlige finansieringen av senteret?

Begrunnelse

I inneværende år fikk vitensenteret DuVerden i Porsgrunn et kutt i den statlige finansieringen. I juni d.å. mottok DuVerden nok et brev der det varsles om et mulig nytt kutt i tilskuddet for neste år. DuVerden bedriver allerede i dag høy aktivitet med knappe driftsmidler. Et mulig nytt kutt i det statlige tilskuddet vil derfor være dramatisk for DuVerden. I brevet fra Forskningsrådet argumenteres det med at den eksterne, kommunale og fylkeskommunale finansieringen må bli høyere for at den statlige finansieringen skal opprettholdes. Det vises i den sammenheng til at det nå er definert et krav om at kommunen/fylket må bidra med minst 20 pst. Da DuVerden åpnet i 2013 bidro Porsgrunn kommune med 15 millioner, Telemark fylkeskommune med 5 millioner og Telemark Utviklingsfond med 3 millioner kroner. Det regionale og lokale bidraget har med andre ord vært betydelig og avgjørende for vitensenterets etablering. Lokale myndigheter bidrar også hvert år med driftsmidler til vitensenteret. DuVerden er et relativt sett lite vitensenter, med et mindre nedslagsfelt (både når det gjelder besøkende og samarbeidspartnere) enn de større sentrene i de store byene. Den statlige finansieringen er derfor ekstra viktig for å kunne utvikle DuVerden for framtida.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Vitensenterprogrammet har som hovedmål å øke interessen for og rekrutteringen til realfag blant barn, unge og allmenheten generelt. Sentrene er populærvitenskapelige opplevelses- og læringssentre for teknologi, naturvitenskap og matematikk, der de besøkende lærer ved å eksperimentere. Denne regjeringen har gjennom strategien "Tett på realfag" (2015-2019) satt i gang en omfattende satsing på realfag. De regionale vitensentrene er sentrale for å nå strategiens mål og løfte realfagene i skolen. Regjeringen har blant annet opprettet talentsentre ved fire av vitensensentrene. Disse gir et populært tilbud til barn og unge med høyt læringspotensial i realfag. DuVerden i Porsgrunn er et unikt opplevelsessenter tuftet på regionens lange sjøfarts- og industrihistorie. Senteret bidrar til å øke barn og unges interesse og kunnskap om realfag og historie. Dette vil igjen bidra til å styrke deres tilhørighet til regionen. Vitensenterprogrammet ble opprettet i 2003, og finansierer i dag 10 vitensentre. Forskningsrådet er satt til å forvalte midlene fra Kunnskapsdepartementet, med grunnlag i kriteriene for driftsstøtte. Forskningsrådet har nedsatt et eget programstyre for vitensenterprogrammet. Rammen for tildeling til hvert senter fastsettes årlig, med bakgrunn i årsrapporter, regnskaps- og nøkkeltall, og årlige høringsmøter. Høringsmøtene inkluderer dialog om det faglige arbeidet til vitensentrene. Programstyret etterspør tilleggsinformasjon fra de enkelte sentrene dersom det er behov. I 2016 ba Forskningsrådet om tilleggsinformasjon og hadde en dialog spesielt med vitensenteret DuVerden. Bakgrunnen for dette var at DuVerden hadde et lavere aktivitetsnivå målt i antall ansatte, størrelse og besøkstall sammenlignet med de andre vitensentrene. DuVerden hadde dermed høyest støtte per ansatt og per besøkende. I 2015 finansierte Vitensenterprogrammet 51 prosent av de totale inntektene til DuVerden. I følge Forskningsrådets retningslinjer for tildeling av driftsmidler til de regionale vitensentrene skal maksimum 35 prosent av vitensenterets totale inntekt dekkes av tilskudd fra staten. Forskningsrådet hadde et møte med DuVerden i februar 2017 hvor senterets planer for å ivareta kriteriene for driftsstøtte ble diskutert. Det ble lagt spesielt vekt på senterets muligheter for å øke den regionale forankringen i form av økonomiske bidrag fra kommune, fylkeskommune og næringslivet. I juni 2017 behandlet programstyret vitensentrenes årsrapporter, regnskap og nøkkeltall for 2016. I etterkant av møtet ble det sendt en anmodning om tilleggsinformasjon fra DuVerden. Programstyret ba senteret vurdere muligheten for å øke inntekter fra kommune, fylkeskommune og næringslivet, slik at de kan øke antall ansatte og aktiviteten på senteret generelt. Svaret fra DuVerden vil bli tatt med i betraktning ved fordeling av driftsstøtten for 2018, sammen med øvrig rapportering for perioden.
Fordeling av midler for 2018 blir vedtatt i programstyremøte i november 2017. For å sikre forutsigbarhet i driften til vitensentrene er det fra og med 2018 satt en ramme for hvor stor reduksjon et senter kan risikere å få fra et år til et annet på 15 prosent av foregående års bevilgning.