Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1549 (2016-2017)
Innlevert: 01.09.2017
Sendt: 01.09.2017
Besvart: 11.09.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Kan statsråden framlegge årlige leiekostnader inkl. areal og leieperiode for politiets nye lokaler i Tønsberg, som skal stå ferdig i første kvartal 2018?

Begrunnelse

En konsekvens av Nærpolitireformen er at det blir samlet mange politibyråkratar i de nye hovedkontorene. Denne sentraliseringen medfører behov for mer areal. Politidistrikt Sør-Øst skal samles i et hovedkontor i Tønsberg. Politiet har inngått leiekontrakt om leie av et nytt tilbygg på 5 etasjer som er under oppføring. Leiekontrakten er signert den 6. og 7. april 2017.
Ordfører i Tokke kommune, Jarand Felland, har bedt om innsyn i leiekontrakten for Sør-Øst Politidistrikts nye lokaler i Tønsberg. Felland fikk til slutt innsyn i en sladdet leiekontrakt. I den sladda versjonen går det ikke fram hvor mye politiet må betale i leie, hvor stort areal politiet leier eller hvor mange år leiekontrakten strekker seg over. Politiet har med andre ord tatt ut de mest sentrale opplysningene fra leiekontrakten.
Da den nye Offentleglova ble vedtatt i 2006 var formålet å legge til rette for enda mer innsyn i offentlige dokument. Særlig viktig er det med innsyn i dokument som viser hvordan offentlig bruk av skattepenger skjer.

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Jeg mener det er viktig at samfunnet gis informasjon om offentlige virksomheters bruk av skattepenger, herunder ressursbruken i politiet. Samtidig er det viktig å anvende regelverket på riktig måte.
Jeg er kjent med at det foreligger en klage på avslag om fullt innsyn i leiekontrakten fra Tokke kommune, og at den for tiden er til behandling. Jeg finner det derfor ikke riktig å gå inn i denne saken ettersom den er til behandling i underliggende virksomhet. Klagen må behandles på ordinært vis og jeg har tillit til at saken behandles på en forsvarlig måte.