Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1555 (2016-2017)
Innlevert: 04.09.2017
Sendt: 05.09.2017
Besvart: 11.09.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Jeg viser til tidligere skriftlige spørsmål vedr. Marienlyst-saken i Drammen og kommuneplanens arealdel for Drammen kommune. Drammen kommune sendte 24.04.17 et brev til departementet om saken hvor kommunen med bakgrunn i uttalelsen fra Sivilombudsmannen ønsker veiledning om hvordan kravene til KU er å forstå.
Kan statsråden opplyse om grunnen til at departementet ikke har besvart henvendelsen og om når svar kan forventes, jfr. forvaltningslovens § 11 a?

Begrunnelse

Drammen bystyre fattet den 28.03.17, sak 0046/17, slikt vedtak:

"Bystyret ber seg forelagt en sak som vurderer når konsekvensutredning bør foreligge i planprosessen, i tråd med kontrollutvalgets vedtakspunkt".

Byplansjefen har fulgt dette opp og sendt et brev dat. 24.04.17 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Videre vises til mitt skriftlige spørsmål nr. 1086 til statsråd Sanner. I sitt svar 16.05.17 har statsråden bl.a. anført:

"Til orientering viser jeg til at Drammen kommune 24.04.17 har sendt et brev til departementet om saken. Med bakgrunn i uttalelsen fra Sivilombudsmannen ønsker kommunen veiledning om hvordan kravene til KU er å forstå. Departementet vil følge opp denne henvendelsen og gi nærmere avklaring av kravene kommunen må følge."

Det er nå gått over 4 måneder siden henvendelsen fra kommunen ble sendt, men saken er ennå ikke besvart av departementet. Departementets svar er av betydning utover kommunens interessesfære.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Departementet har gitt svar på henvendelsen fra kommunen i brev av 4. september 2017.
I brevet til kommunen har departementet lagt til grunn at kommuneplanens arealdel for Drammen fra 2015 er gyldig og rettskraftig.