Skriftlig spørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1556 (2016-2017)
Innlevert: 05.09.2017
Sendt: 06.09.2017
Besvart: 12.09.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ketil Kjenseth (V)

Spørsmål

Ketil Kjenseth (V): Vil statsråden gripe inn overfor Helse Sør-Øst og sørge for at Lillehammer psykologsenter får videreført sine driftsavtaler med Helse Sør-Øst for fire avtalehjemler for psykolog fra 2018 og hindre et kutt på to hjemler?

Begrunnelse

Regjeringen med støtte fra Venstre og Krf har prioritert psykisk helse høyt de siste fire årene. Den gyldne regel om høyere vekst i psykisk helse og rus enn i somatikk er gjeninnført, Fritt behandlingsvalg har startet med rus og psykiatripasienter før somatikk, psykologer har fått henvisningsrett og fra 2020 blir det lovfestet plikt for kommuner å ha kommunepsykolog. For å nevne noe.

Regjeringen, ved kunnskapsministeren og helse- og omsorgsministeren gikk også ut i VG 18. juni og proklamerte at de vil styrke innsatsen mot selvmord blant unge, etter at blant annet Trondheim og Lillehammer på senvinteren og våren hadde flere selvmord enn vanlig blant ungdom. Dette er både viktig og riktig.

Likevel ser vi en bekymringsfull utvikling i helseforetakene, som ikke vil følge Regjeringen og Stortingets tydelige prioriteringer knyttet til både å øke kapasiteten og styrke kvaliteten på tilbudet innen psykisk helsevern i sykehusene – og som samtidig setter hjemler blant private avtalespesialister på vent. Særlig bekymringsfullt er det at ventetidene for barn og unge som trenger behandling, snarere går opp enn ned.

Lillehammer var en av byene som i vår ble rammet av et større antall selvmord og selvmordsforsøk blant unge enn vanlig. Flere var eller har vært elever ved Lillehammer videregående skole. Det kan være en såkalt tilfeldig «opphopning» - at det skjedde oftere enn vanlig i vår. Årsaken vet vi for lite om. Det vi vet, er at behovet for noen å snakke med øker for pårørende, for venner og bekjente. I Lillehammer er situasjonen nå at det gjelder mange flere over en unormalt kort periode. Som vil vedvare noe tid framover.

De har en mengde spørsmål og ikke sjelden bebreider de seg selv. I tillegg er det en skole med flere hundre ansatte, som er satt i en situasjon uten om det vanlige. De har en god leder, men det er ikke mange faglige ressurser å spille på – hverken i kommunen, fylkeskommunen eller i Sykehuset Innlandet når slike unormale situasjoner oppstår. Heldigvis er Lillehammer kommune en av kommunene som har benyttet seg av statens økte tilskudd til å ansette psykolog – i 2016. Dette bra, men indikerer også at kommunen er i en oppbyggingsfase når det gjelder lavterskel, psykisk helsetilbud og at det vil ta tid å bygge opp kapasitet.

Det er også verdt å minne om at det ble rullet opp en store overgrepssak i Sør-Gudbrandsdalen i 2013 og 2014. En ung man ble dømt for overgrep og krenkelser mot 45 unge jenter. Det har skapt store mentale sår som det må tid og samtaler til for å gro.

Med dette som bakteppe, er det med stor undring jeg leser i avisa Gudbrandsdølen 1. september at Helse Sørøst vil fryse to avtalehjemler for psykolog ved Lillehammer Psykologsenter fra 2018. Det betyr at ventetiden der kan øke opp mot 18 måneder. Dette er ikke tiden for kutt inne psykisk helse i Lillehammer og Gudbrandsdalen, tvert imot. Det er tid for å handle. Helse Sørøst må sørge for tiltak for å rekruttere flere psykologer og få ned ventetidene – ikke fryse hjemler og øke ventetidene til det uholdbare.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: På bakgrunn av spørsmålet fra representanten Kjenseth, har jeg innhentet orientering fra Helse Sør-Øst RHF.

Helse Sør-Øst RHF viser til årlig melding 2016 der det går fram at helseregionen har oppfylt kravet om å prioritere psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, men at det fortsatt er utfordringer, særlig innen tjenesteområdet barne- og ungdomspsykiatri. Dette området vil derfor ha særskilt oppmerksomhet fra ledelsen med sikte på å oppnå målene som er satt.

Helse Sør-Øst RHF oppgir at de har vektlagt arbeidet med forebygging av selvmord bredt i tjenesten, både innen somatikk, psykisk helsevern barn og unge, samt voksne. Tilsvarende er det lagt vekt på god oppfølging av familie og berørte ved selvmordsforsøk eller selvmord. Som et ledd i dette har Helse Sør-Øst RHF sørget for ekstra innsats gjennom å styrke det traume- og selvmordsforebyggende arbeidet i regi av RVTS-Øst (regionalt vold, traume og selvmordsforebyggende senter). RVTS-Øst gir tjenester til både spesialisthelsetjenesten og kommuner og er et viktig bidrag på dette området i helseregionen.

Det er 970 spesialister med avtalehjemmel i Helseregion Sør-Øst. De står for en stor del av den polikliniske virksomheten i regionen og er et viktig supplement til pasienttilbudet som gis i sykehusene. Avtalespesialistene arbeider innen flere ulike fagområder. I løpet av året har Helse Sør-Øst RHF videreført rundt 40 avtalehjemler der avtalespesialisten har gått av med pensjon eller har sluttet av helsemessige årsaker. I tillegg er det under utlysning flere nye hjemler. Helse Sør-Øst RHF vil ha dialog både med Den norske Legeforening og Norsk Psykologforening i forbindelse med ferdigstillelsen av ny plan for avtalespesialistområdet.

Helse Sør-Øst RHF har som overordnet mål å redusere ventetidene i regionen og avtalespesialistene er viktig i dette arbeidet. Den samlede ventetiden innen psykisk helsevern har vist en positiv utvikling gjennom de siste årene og Helse Sør-Øst RHF viser til at de nå ligger under Regjeringens styringsmål. De viser til at ventetiden for pasienter som har fått behandling ved Lillehammer DPS siden 2015 har vært på rundt 30 dager, med små variasjoner i perioden. Dette er under det nasjonale kravet på 60 dager.

Sykehuset Innlandet HF har ekstra oppmerksomhet på situasjonen på Lillehammer, blant annet gjennom tett samarbeid med primærhelsetjeneste, kommune og skole. Lillehammer DPS er blant de behandlingsenhetene som har kortest ventetider i Sykehuset Innlandet.

Det går fram at Lillehammer DPS er blant de behandlingsenhetene som har kortest ventetider i Sykehuset Innlandet HF.

Helse Sør-Øst RHF viser til at det ikke er riktig at de har besluttet ikke å videreføre to psykologhjemler på Lillehammer, men det er korrekt at avtalene er frosset inntil videre. Det skyldes i første rekke en bekymring fra Sykehuset Innlandet HF om at de er sårbare når det gjelder å rekruttere spesialister innen psykisk helsevern, og bekymring for at de skal miste erfarne spesialister fra små og sårbare miljøer i eget helseforetak til avtalehjemler.

Helse Sør-Øst RHF har i oppgave å tilrettelegge for at helseforetak og avtalespesialister utfyller hverandre og samarbeider godt. Dette er nylig formalisert i reforhandlet rammeavtale mellom de regionale helseforetakene, Norsk Psykologforening og Den norske Legeforening. Partene forutsetter aktivt og løpende samarbeid mellom avtalespesialistene, regionale helseforetak og helseforetakene.

Helse Sør-Øst RHF viser til at de må se helhetlig på problemstillingen slik at både Sykehuset Innlandet HF får mulighet til å ivareta lovpålagte oppgaver, samtidig som de sørger for en forutsigbarhet for avtalespesialistene. Helse Sør-Øst RHF oppgir at de vil ha dialog med Sykehuset Innlandet HF om deres bekymring for rekruttering av spesialister til helseforetaket, før de tar endelig stilling til hva som skal skje med de to avtalehjemlene.