Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:1559 (2016-2017)
Innlevert: 06.09.2017
Sendt: 07.09.2017
Besvart: 14.09.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Bedriften Norfrakalk på Verdal slipper ut kvikksølv.
Hvordan vil klima- og miljøministeren sørge for at Norge når målet om nullutslipp av kvikksølv innen 2020?

Begrunnelse

Franzefoss Minerals, har to bedrifter i Verdal som driver med kalkutvinning og brenning av kalk (Verdalskalk og Norfrakalk). Verdal Venstre og andre organisasjoner som Naturvernforbundet, er bekymret for blant annet kvikksølvutslippet fra brenningsovnene til Norfrakalk. Riktignok har de tillatelse til å slippe ut opp til 6kg i året, og de holder seg innen for grensene. Nå er det jo slik at vi skal ha null utslipp av kvikksølv innen 2020.
Se lenke: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/md/rap/2005/0003/ddd/pdfv/242927-handlingsplan-kvikksolv.pdf

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: Kvikksølv er en prioritert miljøgift som omfattes av det nasjonale målet om at bruk og utslipp av disse stoffene kontinuerlig skal reduseres, med intensjon om å stanse utslippene innen 2020. Norge innførte et generelt kvikksølvforbud i 2008.
Kvikksølvutslippene i Norge har blitt sterkt redusert de siste 20-30 årene. Mens de samlede utslippene til luft, vann og jord var ca. seks tonn i 1985, var de ca. 0,6 tonn i 2015. Utslippene har ligget på omtrent samme nivå i over ti år, men viser nå en nedadgående trend. Mye av kvikksølvforurensningen i Norge skyldes langtransportert forurensning fra andre land. Norge har derfor vært aktive i arbeidet med å få fram den globale Minamata-konvensjonen for kvikksølv som trådte i kraft 16. august i år. Minamata-konvensjonen er avgjørende for å få redusert de globale kvikksølvutslippene og dermed langtransportert kvikksølvforurensning til Norge.
Det viktigste virkemidlet for å redusere utslippene av kvikksølv ytterligere, er utslippskrav i tillatelser etter forurensningsloven. All industri i Norge som slipper ut kvikksølv følges tett opp fra miljømyndighetene, både ved tilsyn og årlig gjennomgang av virksomhetens egenrapportering. Kvikksølvutslippene fra Norfrakalks ovner har de siste årene ligget på 1-3 kg/år, og dette omfatter både prosessutslipp fra kalksteinen og fra spillolje. Målinger av spilloljen som importeres av Norfrakalk viser ifølge virksomheten svært lite innhold av kvikksølv, av og til under deteksjonsgrensen. Det resterende kommer fra råvaren. Utslippstillatelse skal snart revideres, og Miljødirektoratet vil da også vurdere utslippsgrensen for kvikksølv.